Placeringsverksamhet

Att trygga pensionerna är långsiktig verksamhet

Som arbetspensionsbolag har vi en viktig samhällelig uppgift i att trygga de kommande pensionerna. Vår placeringsverksamhet syftar till att trygga pensionsmedlen så att vi samtidigt beaktar hållbarhetsfrågor ur ett socialt och ekologiskt perspektiv.

Vi administrerar en placeringsportfölj om ca 2,9 miljarder euro (31.12.2016). Portföljen inbegriper ränteplaceringar (lånefordringar, masskuldebrevslån samt övriga finansmarknadsinstrument och depositioner), aktieplaceringar, fastighetsplaceringar och övriga placeringar.

Fastigheter har traditionellt haft en stark roll i vår portfölj. Fastighetsplaceringarnas fokus ligger i huvudstadsregionen, men betydande innehav finns också bland annat i Åbo.