Ansvarsfulla placeringar

På Veritas betraktar vi hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv. Det täcker all vår verksamhet och allt det vi gör.

Hållbar verksamhet tar ställning till människans och planetens välbefinnande genom att främja jämlikhet och ett harmoniskt samhälle som lever i balans med naturen. Ett pensionssystem som verkställs effektivt utgör i sig hållbar verksamhet.

Vi vördar vårt ansvar som pensionsplacerare genom att själv agera ansvarsfullt och vi uppmanar också våra placeringsobjekt att agera lika.

All verksamhet som vi placerar i ska vara professionellt organiserat och trygga våra förmånstagares intressen. Vi undviker intressekonflikter, beaktar hållbarhetsfrågor i alla våra placeringsbeslut och utvärderar varje objekt skilt för sig.

Med vår verksamhet strävar vi efter att förstärka finansmarknadens stabilitet.

När vi utvärderar placeringsobjektens hållbarhet följer vi våra placerings- och ägarstyrningsprinciper.

Principer för ansvarsfulla placeringar 

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (UNPRI). UNPRI är ett FN-understött nätverk av internationella placerare som tillsammans strävar efter att främja principer för ansvarsfulla placeringar.

Utöver detta har vi också undertecknat UNEP:s och PRI:s initiativ ”Fiduciary Duty in the 21st Century”.