Förvaltning och ledning

Arbetspensionsförsäkringsbolaget Veritas (Veritas Pensionsförsäkring) är ett onoterat aktiebolag. 

Våra centrala förvaltningsorgan är bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.

Vår förvaltning och ledning baserar sig på regleringen om förvaltningen av arbetspensionsbolag, försäkringsbolag och aktiebolag samt vår bolagsordning.

Dessutom följer vi i tillämpliga delar den finska koden för bolagsstyrning, som administreras av Värdepappersmarknadsföreningen rf. Koden kan laddas på Värdepappermarknadsföreningens webbplats.

Vi eftersträvar transparens i vår förvaltning och vår verksamhet samt effektiv ägarstyrning. En transparent förvalting förstärker kundernas förtroende för arbetspensionssystemet samt för vårt bolag.

Arbetsmarknadsparterna har haft en central roll då arbetspensionssystemet grundades och då det har vidareutvecklats. Därför är parterna representerade i arbetspensionsbolagens förvaltningsorgan. Arbetsmarknadsparterna är representerade också i Veritas styrelse och förvaltningsråd.

Struktur för Veritas bolagsstyrning 

Struktur för Veritas bolagsstyrning