Förvaltningsråd

Veritas har i enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ett förvaltningsråd.

Till förvaltningsrådets uppgifter hör i att övervaka bolagets förvaltning, för vilken styrelsen och verkställande direktören ansvarar. Förvaltningsrådet väljer medlemmarna till bolagets styrelse.

Val av förvaltningsrådsmedlemmar

Bolagstämman väljer medlemmarna till förvaltningsrådet och besluter om rådets arvoden. Rådet ska ha minst 16 och högst 36 medlemmar. Veritas förvaltningsråd har 30 medlemmar.

Av förvaltningsrådets medlemmar väljs minst en sjättedel bland personer som arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel blande personer arbetstagarnas centralorganisationer föreslår.

Förvaltningsrådsmedlemmarnas mandatperiod är tre år sålunda att högst tolv medlemmar årligen är i tur att avgå. Mandatperioden inleds genast efter bolagsstämman.

Förvaltningsrådet sammaträder två gånger i året. Närmare uppgifter om arvoden som betalats ut till förvaltningsrådsmedlemmar finns i Veritas bolagsstyrningsrapport.

Förvaltningsrådet

Wikström Kim, professor, teknologie doktor, ordförande
Kurki Leila, arbetspolitisk specialist, pol.lic. (FTFC), vice ordförande

Ahlbäck Ulrika, administrationsdirektör, ing., MBA
Aho Mika, direktör, förvaltningsmagister
Aura Johan, kanslichef, ped.mag.
Bondén Hans, vd (Finlands Näringsliv EK)
Fagerholm Jannica, vd
Holmberg Kristina, ordf. Ergoterapeutförbundet rf (Akava)
Holmlund Christer, ordf. Finlands Svenska Lärarförbund FSL (Akava)
Liljeqvist Wilhelm, vice-vd, student
Lindholm Henri, förbundssekreterare, pol.stud. (FFC)
Lindholm Michael, vice vd
Linna Kristiina, region- och organisationsexpert (FFC)
Von Martens Samuel, investeringschef
Määttä Pekka, försäljningsdirektör
Mörn Mikael, direktör, studentmerkonom
Narvanmaa Taru, ekon.mag.
Nygård-Ojanperä Paula, HR-direktör, bolagsjurist
Nylund Mathias, vd, ekon.mag.
Pere Tuomas, vd (Finlands Näringsliv EK)
Puura Heli, ordförande (FFC)
Routila Panu, ekon. mag. (Finlands Näringsliv EK)
Saavalainen Ida, vd (Finlands Näringsliv EK)
Savinko Lotta, chef för arbetslivsfrågor (Akava)
Suominen Mia, avtalschef (PAM)
Wallgren Dag, vd, ekon.mag.
Wessberg Nina, organisationsombudsman (Industrifacket rf)
Wikman Tommy, vd
Wikström Patrik, vd (Finlands Näringsliv EK)

Medlemmar i valutskottet

Till valutskottet hör Kim Wikström (ordförande), Leila Kurki samt Tuomas Pere.