Förvaltningsråd

Veritas har i enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ett förvaltningsråd.

Till förvaltningsrådets uppgifter hör i att övervaka bolagets förvaltning, för vilken styrelsen och verkställande direktören ansvarar. Förvaltningsrådet väljer medlemmarna till bolagets styrelse.

Val av förvaltningsrådsmedlemmar

Bolagstämman väljer medlemmarna till förvaltningsrådet och besluter om rådets arvoden. Rådet ska ha minst 16, högst 36 medlemmar.

Av förvaltningsrådets medlemmar väljs minst en fjärdedel bland personer som arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en fjärdedel blande personer arbetstagarnas centralorganisationer föreslår.

Förvaltningsrådsmedlemmarnas mandatperiod är tre år sålunda att högst tolv medlemmar årligen är i tur att avgå. Mandatperioden inleds genast efter bolagsstämman.

Förvaltningsrådet sammaträder två gånger i året. Närmare uppgifter om arvoden som betalats ut till förvaltningsrådsmedlemmar år 2016 finns i Veritas årsberättelse (Bolagsstyrningsrapport, bilaga 1).

Förvaltningsrådet

Kim Wikström, professor, ordförande
Leila Kurki, arbetspolitisk specialist (FTFC), vice ordförande

Ulrika Ahlbäck, administrationsdirektör
Nina Arkilahti, regionbankschef
Johan Aura, kanslichef
Hans Bondén, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
Håkan Ekström, branschchef (FFC)
Jannica Fagerholm, verkställande direktör
Kenneth Jönsson, verksamhetsledare (AKAVA)
Wilhelm Liljeqvist, vice verkställande direktör
Fredrik Lindeman, verkställande direktör
Henri Lindholm, förbundssekreterare (FFC)
Samuel von Martens, placeringschef
Pekka Määttä, försäljningsdirektör
Taru Narvanmaa
Anders Nordman, verkställande direktör (EK)
Marjukka Nyberg, styrelsemedlem (EK)
Mathias Nylund, verkställande direktör
Niclas Pada, direktör
Susanne Paetau, informatör (FTFC)
Mikaela Pappila, byggnadsingenjör (AKAVA)
Helena Pentti, ekonomist (FFC)
Tuomas Pere, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
Heli Puura, ordförande (FFC)
Ida Saavalainen, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
Harry Serlo, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
Dag Wallgren, verkställande direktör
Patrik Wikström, styrelseordförande (Finlands Näringsliv EK)
Mikael Zilliacus, chefsjurist

Medlemmar i val- och belöningsutskottet

Till val- och belöningsutskottet hör Kim Wikström (ordförande), Leila Kurki (ersättare Erkki Laukkanen) samt Tuomas Pere (ersättare Harry Serlo).