Förvaltningsråd

Veritas har i enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ett förvaltningsråd.

Till förvaltningsrådets uppgifter hör i att övervaka bolagets förvaltning, för vilken styrelsen och verkställande direktören ansvarar. Förvaltningsrådet väljer medlemmarna till bolagets styrelse.

Val av förvaltningsrådsmedlemmar

Bolagstämman väljer medlemmarna till förvaltningsrådet och besluter om rådets arvoden. Rådet ska ha minst 16, högst 36 medlemmar.

Av förvaltningsrådets medlemmar väljs minst en sjättedel bland personer som arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel blande personer arbetstagarnas centralorganisationer föreslår.

Förvaltningsrådsmedlemmarnas mandatperiod är tre år sålunda att högst tolv medlemmar årligen är i tur att avgå. Mandatperioden inleds genast efter bolagsstämman.

Förvaltningsrådet sammaträder två gånger i året. Närmare uppgifter om arvoden som betalats ut till förvaltningsrådsmedlemmar år 2018 finns i Veritas årsberättelse (Bolagsstyrningsrapport).

Förvaltningsrådet

Kim Wikström, professor, ordförande
Leila Kurki, arbetspolitisk specialist (FTFC), vice ordförande

Ahlbäck Ulrika, administrationsdirektör, ing., MBA
Aho Mika, direktör, förvaltningsmagister
Arkilahti Nina, vvd (Finlands Näringsliv EK)
Aura Johan, kanslichef, ped.mag.
Bondén Hans, vd (Finlands Näringsliv EK)
Ekström Håkan, branschchef (FFC)
Fagerholm Jannica, vd
Holmlund Christer, ordf. Finlands Svenska Lärarförbund FSL (Akava)
Holmberg Kristina, ordf. Ergoterapeutförbundet rf (Akava)
Jönsson Kenneth, verksamhetsledare (AKAVA)
Liljeqvist Wilhelm, vice-vd, student
Lindholm Henri, förbundssekreterare, pol.stud. (FFC)
Lindholm Michael, vice vd
Von Martens Samuel, investeringschef
Määttä Pekka, försäljningsdirektör
Mörn Mikael, direktör, studentmerkonom
Narvanmaa Taru, ekon.mag
Nylund Mathias, vd, ekon.mag.
Paetau Susanne, informatör, ekon.mag. (FTFC)
Pentti Helena, ekonom, fil.mag. (FFC)
Pere Tuomas, vd (Finlands Näringsliv EK)
Puura Heli, ordförande (FFC)
Savinko Lotta, chef för arbetslivsfrågor (Akava)
Saavalainen Ida, vd (Finlands Näringsliv EK)
Suominen Mia, avtalschef Servicefacket (FFC)
Wallgren Dag, vd, ekon.mag.
Wikman Tommy, ekonomiedirektör
Wikström Patrik, vd, (Finlands Näringsliv EK)
Zilliacus Mikael, chefsjurist, vd:s ersättare, jur.kand, VH

Medlemmar i valutskottet

Till valutskottet hör Kim Wikström (ordförande), Leila Kurki (suppleant Susanne Paetau) samt Tuomas Pere (suppleant Ida Saavalainen).