Intern kontroll och insiderregler

Veritas styrelse ansvarar för organiseringen av den interna kontrollen, inklusive riskhanteringen. Styrelsen utvärderar årligen om bolagets interna kontroll ordnats på ett ändamålsenligt sätt.

Styrelsen fastställer årligen en riskhanteringsplan, i vilken de mest centrala riskerna i bolagets verksamhet indentifieras. Därtill fastslås metoder för att mäta, kontrollera och uppfölja riskerna. Riskerna indelas i kategorierna försäkringstekniska risker, risker i placeringsverksamheten samt operativa och övriga risker.

Riskhanteringen beskrivs närmare i det officiella bokslutet i noten om riskhantering.

Den interna revisionen utgör en del av bolagets interna kontroll och dess främsta uppgift är att bidra till att trygga att bolagets riskhanterings-, kontroll- och förvaltningsprocesser är effektiva och fungerar i enlighet med uppställda mål och fastställda verksamhetsmodeller. Ramarna för den interna revisionen fastslås årligen av styrelsen i form av en revisionsplan. Den interna revisionen övervakar också att riskerna i verksamheten kontrolleras effektivt och att den ekonomiska och den övriga informationen är tillförlitlig och korrekt. Den interna revisorn är direkt underställd verkställande direktören.

Insiderövervakning

Veritas styrelse har fastställt insiderregler som iakttas inom bolaget. Syftet med insiderreglerna är att främja placeringsverksamhetens offentliga tillförlitlighet och de anställdas kunskap om insiderreglerna för att förhindra även oavsiktliga brott mot insiderreglerna.

Insiderreglerna tillämpas på placeringsverksamhet av Veritas och på vissa anställdas egen värdepappershandel.

Veritas upprätthåller offentligt register om innehav av följande personer enligt 12 i § lagen om arbetspensionsförsäkringbolag:

  • ledamöterna och suppleanterna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, bolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget,
  • sådana anställda hos försäkringsbolaget som kan påverka beslutsfattandet när det gäller placering av bolagets tillgångar eller som på något annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation - dessa personer är permanenta insiders av Veritas. En person hör till bolagets permanenta insiders antingen på basis av sin ställning eller sin uppgift.

Registret innehåller på det sätt som krävs i lagen uppgifter om innehav av aktier, och av finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

Uppgifter om de offentliga insidernas innehav finns i Euroclear Finlands NetSire-tjänst.