Konsultativa nämnden

Konsultativa nämnden övervakar avgörandelinjen i pensionsbesluten.

Nämnden går igenom pensionsbeslut främst gällande invalidpensioner och rehabilitering, samt beslut givna av bevärsinstanserna. Nämnden ger också rekommendationer, och den utgör en viktig del av vårt kvalitetssystem.

Nämnden sammanträder en gång i månaden med undantag av juli.

Den konsultativa nämnden består av representanter för arbetsmarknadsorganisationerna och två representanter för Veritas. Som föredragande fungerar Veritas specialister, som i medicinska frågor stöds av bolagets sakkunniga läkare.

Veritas styrelse väljer årligen medlemmarna till nämnden.

Medlemmar i den konsultativa nämnden

Tiina Laine, ordförande (Veritas, direktör)
Katariina Collin, sekreterare (Veritas, jurist)
Piia Alvesalo, kommunikationschef (Finlands Näringsliv EK)
Jörgen Grandell, direktör (Finlands Näringsliv EK)
Mikaela Luoma, kanslist (FFC)
Annika Rönni-Sällinen, ordförande (PAM)
Christel Tjeder, viceordförande (Finlands Ekonomer)
Taina Vallander, direktör (FTFC)

Sakkunniga i den konsultativa nämnden

Reijo Grönfors, överläkare, specialist i inre medicin, specialkompetens i försäkringsmedicin
Milla Johansson, sakkunnig föredragande (Veritas, specialist i pensionsavgörande)
Hanna Elonheimo, ML, specialist i arbetarhälsovård, specialkompetens i försäkringsmedicin
Kristiina Kallio-Soukainen, ML, specialist i psykiatri
Elina Kinnunen, ML, specialist i psykiatri, specialkompetens i försäkringsmedicin
Tiina Leistevuo, MD, specialist i fysiatri, specialkompetens i rehabilitering
Anna-Kaarina Ounaslehto, ML, specialist i lungsjukdomar och allergologi
Teemu Takala, MD, specialist i inre medicin, specialkompetenser i försäkringsmedicin samt rehabilitering