Ledningsgrupp

Ledningsgruppen stöder verkställande direktören i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten. Ledningsgruppen leder verksamheten så att de av styrelsen fastslagna långsiktiga målsättningarna uppnås.

Till ledningsgruppen, som leds av verkställande direktören, hör förutom verkställande direktören sex medlemmar. Ledningsgruppsmedlemmarna representerar bolagets centrala funktioner. På ledningsgruppen deltar också en av personalen årligen invald representant. De övriga ledningsgruppsmedlemmarna utses av verkställande direktören.

Carl Pettersson, verkställande direktör, EK, MBA, ordförande
Niina Bergring, vice verkställande direktör och ersättare för verkställande direktören, placeringsdirektör, ekon.mag.
Tiina Laine, direktör, jur.mag.
Teppo Rakkolainen, chefsmatematiker, fil.dr, SGF
Tommy Sandås, ekonomidirektör, ekon.mag.
Stefan Strandberg, direktör, pol.mag.

Personalens representant:
Linda Mattsson, försäkringskontaktchef
Personalens representant, ersättare:
Elina Saarinen, kommunikatör

Kommunikationschef Katja Hautoniemi deltar på ledningsgruppens möten. Som ledningsgruppens sekreterare fungerar direktör, bolagsjurist Piia Vuoti.

Balanshanteringsgruppen

Veritas har en aktiv blanshanteringsgrupp, vars uppgift är behandla principiella frågor kring placeringar och placeringsrisker. Till gruppen hör förutom verkställande direktören också representanter från placerings-, riskhanterings-, aktuarie och ekonomiförvaltningsfunktionerna.

Löner, ledningens pensionsålder och övriga förmåner

Styrelsen fastställer verkställande direktörens, hans ersättares och chefsmatematikerns löneförmåner och övriga anställningsvillkor. Tilläggsuppgifter om utbetalda löner finns i utredningen av löner och arvoden och Veritas årsberättelser.

Pensionsåldern för ledningsgruppsmedlemmarna, exklusive verkställande direktören, följer den allmänna pensionsåldern i Finland. Ledningsgruppsmedlemmarna omfattas av bolagets kompensationsmodell.

Aktieinnehav

Uppgifter om Veritas ledningsgrupps aktieinnehav finns i Euroclear Finlands NetSire-tjänst.

Tjänsten innehåller uppgifter om aktier i börsbolag och övriga aktier som är föremål för handel på den reglerade marknaden samt värdepapper som ger rätt till dem och som ägs av en ledningsgruppsmedlem personligen, genom bolag som han eller hon har bestämmanderätt i eller genom sina barn eller andra personer som står under hans eller hennes förmyndarskap.

Ledningsgruppens ansvarsområden

 • carl_pettersson_240.jpgCarl Pettersson

  • Verkställande direktör
  • F. 1979, hemort Helsingfors
  • Ekon.kand., MBA
  • Ledningsgruppens ordförande
  • De  mest centrala förtroendeuppdragen
   • Folksam Skadeförsäkring Ab, styrelsemedlem
   • Förlags Ab Sydvästkusten, styrelsemedlem
   • Stiftelsen Arcada, förvaltningsrådsmedlem
   • Aktia Abp, medlem i nomineringsutskottet
 • niina_bergring_240_0.jpgNiina Bergring

  • Vice verkställande direktör, verkställande direktörens ersättare (fr.o.m. 11.9.2017), placeringsdirektör
  • F. 1973, hemort Grankulla
  • Ekon.mag.
  • De mest centrala förtroendeuppdragen:
   • Maj ja Tor Nesslingin säätiö, styrelsemedlem 2017– 
 • Tiina LaineTiina Laine

  • Direktör
  • F. 1973, hemort Åbo
  • Jur.mag.
  • De mest centrala förtroendeuppdragen:
   • ETK.n edustajisto, varajäsen 
 • teppo_rakkolainen_240.jpgTeppo Rakkolainen

  • Chefsmatematiker
   • Aktuarietjänster
  • F. 1980, hemort Åbo
  • Fil.dr, SGF
 • tommy_sandas_240.jpgTommy Sandås

  • Ekonomidirektör
   • Ekonomi- och personaltjänster
  • F. 1968, hemort Åbo
  • Ekon.mag.
  • De mest centrala förtroendeuppdragen:
   • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, förvaltningsrådsmedlem
   • Tieto Esy Oy, styrelsesuppleant
   • Åbo Akademis Studentkår, medlem i ekonomidirektionen
 • stefan_strandberg_240.jpgStefan Strandberg

  • Direktör
   • Pensions- och IT-tjänster
  • F. 1969, hemort 1åbo
  • Pol.mag.
  • De mest centrala förtroendeuppdragen:
   • Barkbackens Servicehus Ab, styrelseordförande
   • Tieto ESY Oy, styrelsemedlem
   • Arek Oy, styrelsemedlem
   • Silvertown Oy Ab, styrelsemedlem
 • linda_mattsson_240.jpgLinda Mattsson

  • Försäkringskontaktchef
  • F. 1984, hemort Åbo
  • Pol.mag.
 • elina_saarinen_240.jpgElina Saarinen

  • Kommunikatör
  • F. 1976, hemort Åbo
  • Fil.mag.