Ledningsgrupp

Ledningsgruppen stöder verkställande direktören i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten. Ledningsgruppen leder verksamheten så att de av styrelsen fastslagna långsiktiga målsättningarna uppnås.

Till ledningsgruppen, som leds av verkställande direktören, hör förutom verkställande direktören åtta medlemmar. Ledningsgruppsmedlemmarna representerar bolagets centrala funktioner. På ledningsgruppen deltar också en av personalen invald representant. De övriga ledningsgruppsmedlemmarna utses av verkställande direktören.

Carl Pettersson, verkställande direktör, ekon.kand., EMBA, ordförande
Anders Dahlqvist, processdirektör, DI
Jenni Kosunen, personaldirektör, DI
Tiina Laine, direktör, jur.mag.
Mika Paananen, direktör för kundförhållanden, tradenom, eMBA
Teppo Rakkolainen, chefsmatematiker, fil.dr, SGF
Tommy Sandås, ekonomidirektör, ekon.mag., vice vd och vd:s ersättare
Kari Vatanen, placeringsdirektör, DI, fil.mag.
Piia Vuoti, direktör, bolagsjuridik, compliance och intressebevakning, jur.mag, vice häradshövding

Personalens representant:
Linda Mattsson, försäkringskontaktchef

Balanshanteringsgruppen

Veritas har en aktiv blanshanteringsgrupp, vars uppgift är behandla principiella frågor kring placeringar och placeringsrisker. Till gruppen hör förutom verkställande direktören också representanter från placerings-, riskhanterings-, aktuarie och ekonomiförvaltningsfunktionerna.

Löner, ledningens pensionsålder och övriga förmåner

Styrelsen fastställer verkställande direktörens, hans ersättares och chefsmatematikerns löneförmåner och övriga anställningsvillkor. Tilläggsuppgifter om utbetalda löner finns i utredningen av löner och arvoden och Veritas årsberättelser.

Pensionsåldern för ledningsgruppsmedlemmarna följer den allmänna pensionsåldern i Finland. Ledningsgruppsmedlemmarna omfattas av bolagets kompensationsmodell.

Aktieinnehav

Uppgifter om Veritas ledningsgrupps aktieinnehav finns i Euroclear Finlands NetSire-tjänst.

Tjänsten innehåller uppgifter om aktier i börsbolag och övriga aktier som är föremål för handel på den reglerade marknaden samt värdepapper som ger rätt till dem och som ägs av en ledningsgruppsmedlem personligen, genom bolag som han eller hon har bestämmanderätt i eller genom sina barn eller andra personer som står under hans eller hennes förmyndarskap.

Ledningsgruppens ansvarsområden

 • carl_pettersson_240.jpgCarl Pettersson

  • Verkställande direktör
  • F. 1979, hemort Helsingfors
  • Ekon.kand., MBA
  • Ledningsgruppens ordförande
  • De  mest centrala förtroendeuppdragen
   • Aktia Abp, medlem i nomineringsutskottet
   • Arek Oy, styrelseersättare
   • Finlands Företagarskydd Ab, styrelseordförande
   • Föreningen konstsamfundet r.f., styrelsemedlem
   • Förlags Ab Sydvästkusten, styrelsemedlem
   • KT-Shelter Oy, styrelsemedlem
   • Stiftelsen Arcada, förvaltningsrådsmedlem
   • Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem
   • Åbo handelskammare, fullmäktigemedlem
   • Arbetspensionsförsäkrarna Tela r.f., styrelsemedlem
 • anders_dahlqvist._netti.jpgAnders Dahlqvist

  • Processdirektör
  • F. 1965, hemort Esbo
  • Diplomingenjör
  • Jenni KosunenJenni Kosunen

   • Personaldirektör
   • F. 1975, hemort Åbo
   • Diplomingenjör
  • Tiina LaineTiina Laine

   • Direktör
    • Pensionstjänster och linjedragning
   • F. 1973, hemort Åbo
   • Jur.mag.
   • De mest centrala förtroendeuppdragen:
    • Pensionsskyddscentralens representskap, medlem 
  • Mika PaananenMika Paananen

   • Direktör för kundförhållanden
   • F. 1967, hemort Esbo
   • Tradenom, eMBA 
   • De mest centrala förtroendeuppdragen:
    • Pohjantähti, medlem i styrelsens utnämningsutskott 
    • Pensionsskyddscentralen, styrelsens vice medlem
  • teppo_rakkolainen_240.jpgTeppo Rakkolainen

   • Chefsmatematiker
    • Aktuarietjänster
   • F. 1980, hemort Åbo
   • Fil.dr. SGF
  • Tommy SandåsTommy Sandås

   • Ekonomidirektör, vice vd och vd:s ersättare
   • F. 1968, hemort Åbo
   • Ekon.mag.
   • De mest centrala förtroendeuppdragen:
    • Tieto Esy Oy, styrelsemedlem
    • Åbo Akademis Studentkår, medlem i ekonomidirektionen
  • Kari VatanenKari Vatanen

   • Placeringsdirektör
   • F. 1972, hemort Helsingfors
   • Diplomingenjör, fil.mag.
   • De mest centrala förtroendeuppdragen:
    • Aalto-universitetets studentkår, ordförande i ekonomidirektionen
  • Piia VuotiPiia Vuoti

   • Direktör juridiska ärenden, compliance och intressebevakning
   • F. 1977, hemort Helsingfors
   • Jur.mag., vice häradshövding
   • De mest centrala förtroendeuppdragen:
    • Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem
    • Pensionsskyddscentralens representskap, vice medlem
  • linda_mattsson_240.jpgLinda Mattsson

   • Försäkringskontaktchef
   • F. 1984, hemort Åbo
   • Pol.mag.