Ledningsgrupp

Ledningsgruppen stöder verkställande direktören i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten. Ledningsgruppen leder verksamheten så att de av styrelsen fastslagna långsiktiga målsättningarna uppnås.

Till ledningsgruppen, som leds av verkställande direktören, hör förutom verkställande direktören sju medlemmar. Ledningsgruppsmedlemmarna representerar bolagets centrala funktioner. På ledningsgruppen deltar också en av personalen årligen invald representant. De övriga ledningsgruppsmedlemmarna utses av verkställande direktören.

Jan-Erik Stenman, verkställande direktör, jur.kand., LL.M., ordförande
Kaisa Forsström, direktör, jur.kand., verkställande direktörens ersättare
Niina Bergring, placeringsdirektör, ekon.mag.
Teppo Rakkolainen, chefsmatematiker, fil.dr, SGF
Michael Röllich, försäljningsdirektör, dipl.ing.
Tommy Sandås, ekonomidirektör, ekon.mag.
Stefan Strandberg, direktör, pol.mag.

Personalens representant:
Linda Mattsson, försäkringskontaktchef
Personalens representant, ersättare:
Elina Saarinen, kommunikatör

Styrelsen har valt EK, MBA Carl Pettersson till ny verkställande direktör för Veritas. . Pettersson tillträder som verkställande direktör efter sommaren, men deltar fr.o.m. 1.5.2017 i ledningsgruppens arbete.

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi fungerar som ledningsgruppens sekreterare.

Balanshanteringsgruppen

Veritas har en aktiv blanshanteringsgrupp, vars uppgift är behandla principiella frågor kring placeringar och placeringsrisker. Till gruppen hör förutom verkställande direktören också representanter från placerings-, riskhanterings-, aktuarie och ekonomiförvaltningsfunktionerna.

Löner, ledningens pensionsålder och övriga förmåner

Styrelsen fastställer verkställande direktörens, hans ersättares och chefsmatematikerns löneförmåner och övriga anställningsvillkor. Tilläggsuppgifter om utbetalda löner år 2016 finns i Veritas årsberättelse (Bolagsstyrningsrapport, bilaga 1).

Pensionsåldern för ledningsgruppsmedlemmarna, exklusive verkställande direktören, följer den allmänna pensionsåldern i Finland. Ledningsgruppsmedlemmarna omfattas av bolagets kompensationsmodell.

Aktieinnehav

Uppgifter om Veritas ledningsgrupps aktieinnehav finns i Euroclear Finlands NetSire-tjänst.

Tjänsten innehåller uppgifter om aktier i börsbolag och övriga aktier som är föremål för handel på den reglerade marknaden samt värdepapper som ger rätt till dem och som ägs av en ledningsgruppsmedlem personligen, genom bolag som han eller hon har bestämmanderätt i eller genom sina barn eller andra personer som står under hans eller hennes förmyndarskap.