Ledningsgrupp

Ledningsgruppen stöder verkställande direktören i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten. Ledningsgruppen leder verksamheten så att de av styrelsen fastslagna långsiktiga målsättningarna uppnås.

Till ledningsgruppen, som leds av verkställande direktören, hör förutom verkställande direktören sex medlemmar. Ledningsgruppsmedlemmarna representerar bolagets centrala funktioner. På ledningsgruppen deltar också en av personalen invald representant. De övriga ledningsgruppsmedlemmarna utses av verkställande direktören.

Carl Pettersson, verkställande direktör, ekon.kand., EMBA, ordförande
Niina Bergring, vice verkställande direktör och ersättare för verkställande direktören, placeringsdirektör, ekon.mag.
Jenni Kosunen, personaldirektör, DI
Tiina Laine, direktör, jur.mag.
Mika Paananen, direktör för kundförhållanden, tradenom, eMBA
Teppo Rakkolainen, chefsmatematiker, fil.dr, SGF
Tommy Sandås, ekonomidirektör, ekon.mag.

Personalens representant:
Linda Mattsson, försäkringskontaktchef

Som ledningsgruppens sekreterare fungerar Piia Vuoti, direktör för bolagsjuridik och interssebevakning.

Balanshanteringsgruppen

Veritas har en aktiv blanshanteringsgrupp, vars uppgift är behandla principiella frågor kring placeringar och placeringsrisker. Till gruppen hör förutom verkställande direktören också representanter från placerings-, riskhanterings-, aktuarie och ekonomiförvaltningsfunktionerna.

Löner, ledningens pensionsålder och övriga förmåner

Styrelsen fastställer verkställande direktörens, hans ersättares och chefsmatematikerns löneförmåner och övriga anställningsvillkor. Tilläggsuppgifter om utbetalda löner finns i utredningen av löner och arvoden och Veritas årsberättelser.

Pensionsåldern för ledningsgruppsmedlemmarna följer den allmänna pensionsåldern i Finland. Ledningsgruppsmedlemmarna omfattas av bolagets kompensationsmodell.

Aktieinnehav

Uppgifter om Veritas ledningsgrupps aktieinnehav finns i Euroclear Finlands NetSire-tjänst.

Tjänsten innehåller uppgifter om aktier i börsbolag och övriga aktier som är föremål för handel på den reglerade marknaden samt värdepapper som ger rätt till dem och som ägs av en ledningsgruppsmedlem personligen, genom bolag som han eller hon har bestämmanderätt i eller genom sina barn eller andra personer som står under hans eller hennes förmyndarskap.

Ledningsgruppens ansvarsområden

 • carl_pettersson_240.jpgCarl Pettersson

  • Verkställande direktör
  • F. 1979, hemort Helsingfors
  • Ekon.kand., MBA
  • Ledningsgruppens ordförande
  • De  mest centrala förtroendeuppdragen
   • Förlags Ab Sydvästkusten, styrelsemedlem
   • Stiftelsen Arcada, förvaltningsrådsmedlem
   • Aktia Abp, medlem i nomineringsutskottet
   • Åbo handelskammare, fullmäktigemedlem
   • Föreningen konstsamfundet r.f., styrelsemedlem
   • Arbetspensionsförsäkrarna Tela r.f., styrelsemedlem
   • Ab Kelonia Oy, förvaltningsrådsmedlem
   • Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem
   • Arek Oy, styrelsemedlem
 • niina_bergring_240_0.jpgNiina Bergring

  • Vice verkställande direktör, verkställande direktörens ersättare (fr.o.m. 11.9.2017), placeringsdirektör
  • F. 1973, hemort Grankulla
  • Ekon.mag.
  • De mest centrala förtroendeuppdragen:
   • Maj ja Tor Nesslingin säätiö, styrelsemedlem 2017–
   • Kulturfonden för Sverige och Finland, placeringsnämndens sekreterare 
 • Tiina LaineTiina Laine

  • Direktör
   • Pensionstjänster och linjedragning
  • F. 1973, hemort Åbo
  • Jur.mag.
  • De mest centrala förtroendeuppdragen:
   • ETK.n edustajisto, varajäsen 
 • Mika PaananenMika Paananen

  • Direktör för kundförhållanden
  • F. 1967, hemort Esbo
  • Tradenom, eMBA 
 • teppo_rakkolainen_240.jpgTeppo Rakkolainen

  • Chefsmatematiker
   • Aktuarietjänster
  • F. 1980, hemort Åbo
  • Fil.dr, SGF
 • Tommy SandåsTommy Sandås

  • Ekonomidirektör
   • Ekonomi- och personaltjänster
  • F. 1968, hemort Åbo
  • Ekon.mag.
  • De mest centrala förtroendeuppdragen:
   • Tieto Esy Oy, styrelsemedlem
   • Åbo Akademis Studentkår, medlem i ekonomidirektionen
 • Jenni Kosunen

  • Personaldirektör
  • F. 1975, hemort Åbo
  • Diplomingenjör
    
 • linda_mattsson_240.jpgLinda Mattsson

  • Försäkringskontaktchef
  • F. 1984, hemort Åbo
  • Pol.mag.