Styrelse

Styrelsen ansvarar för att Veritas leds professionellt och enligt sunda verksamhetsprinciper. Styrelsen övervakar att verksamheten är ändamålsenligt organiserad.

Styrelsens centrala uppgifter är att:

  • fatta beslut om strategiska mål och bolagets övergripande strategi
  • uppgöra och fastställa bolagets placeringsplan och övervaka placeringsverksamheten
  • fastställa riktlinjerna för den interna kontrollen och riskhanteringen, uppgöra och fastställa bolagets riskhanteringsplan samt årligen utvärdera den interna kontrollens organisering och ändamålsenlighet
  • sammankalla till bolagsstämma.

Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden med undantag av juli.

Styrelsemedlemmarnas arvoden faställs av förvaltningsrådet. Närmare uppgifter om arvoden som betalats ut till styrelsemedlemmar finns i Veritas bolagsstyrningsrapport.

Styrelsens utskott

Styrelsen har tre beredande utskott: ett utnämnings- och arvodesutskott, ett revisionsutskott samt ett placerings- och riskutskott.

  • Utnämnings- och arvodesutskottet bereder utnämningar av bolagets högsta ledning för behandling i styrelsen. Utskottet bereder också belöningspolicyn inklusive incentivprogrammet för bolaget samt ledningsgruppens kompensationsfrågor. Utskottsarbetet leds av styrelsens ordförande. Till utskottet hör två andra medlemmar, varav den andra är styrelsens viceordförande. Försäkringstagarna representeras alltid i utskottet.
  • Revisionsutskottet behandlar frågor kring bolagets ekonomiska situation och den ekonomiska rapporteringen samt den interna kontrollen.
  • Placerings- och riskutskottet deltar i beredelsen av placerings- och riskhanteringsplanen samt i väsentliga ändringar av nämnda planer. Utskottet har minst tre medlemmar, alla styrelsemedlemmar med ett gediget placeringskunnande.

Val av styrelsemedlemmar

Veritas Pensionförsäkrings styrelse består av tolv medlemmar och tre ersättare. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår i sänder av förvaltningsrådet på rådets höstmöte. För styrelsemedlemmarna väljs minst tre högst sex personliga ersättare.

Av styrelsens medlemmar väljs minst en sjättedel bland personer arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel bland dem som arbetstagarnas centralorganisationer föreslår. Styrelsen väljer årligen på sitt första möte ordförande och vice ordförande.

Styrelsen år 2020

Ordförande: Kaj-Gustaf Bergh, jur.kand., DE, styrelseproffs 
Viceordförande: Christel Tjeder, EM, I vice ordförande, Finlands Ekonomer

Håkan Ekström, student, branschchef, JHL 
Hannu Jouhki, EM,SVM, direktör, FFC
Stefan Kapténs, EM, ekonomidirektör, EK
Henrik Karlsson, PM, verkställande direktör
Timo Ketonen, EM, företagare
Andreas Remmer, jur.kand., direktör
Lasse Svens, EM, skattmästare
Antti Tanskanen, FD SGF, sakkunnig, EK
Taina Vallander, FM, direktör, FTFC
Maria Vanhatalo-Thijssen, FM, verkställande direktör

Styrelsens ordförande och viceordförande väljs på det konstituerande mötet i januari. Piia Vuoti, direktör för bolagsjuridik och compliance, fungerar som sekreterare för styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas övriga förtroendeuppgifter ser du här.

Ersättare

Piia Alvesalo, FM, kommunikationschef, EK
Jörgen Grandell, agr., direktör
Kenneth Jönsson, ing., verksamhetsledare, DIFF

Placerings- och riskutskottet

Lasse Svens (ordf.), Kaj-Gustaf Bergh, Andreas Remmer och Christel Tjeder

Utnämnings- och arvodesutskottet

Kaj-Gustaf Bergh (ordf.), Christel Tjeder, Mia Vanhatalo-Thjissen, Antti Tanskanen. 

Revisionsutskottet

Stefan Kapténs (ordf.), Hannu Jouhki, Henrik Karlsson och Antti Tanskanen.