Styrelse

Styrelsen ansvarar för att Veritas leds professionellt och enligt sunda verksamhetsprinciper. Styrelsen övervakar att verksamheten är ändamålsenligt organiserad.

Styrelsens centrala uppgifter är att:

  • fatta beslut om strategiska mål och bolagets övergripande strategi
  • uppgöra och fastställa bolagets placeringsplan och övervaka placeringsverksamheten
  • fastställa riktlinjerna för den interna kontrollen och riskhanteringen, uppgöra och fastställa bolagets riskhanteringsplan samt årligen utvärdera den interna kontrollens organisering och ändamålsenlighet
  • sammankalla till bolagsstämma.

Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden med undantag av juli.

Styrelsemedlemmarnas arvoden faställs av förvaltningsrådet. Uppgifter om arvoden som utbetalats till styrelsemedlemmar år 2016 finns i Veritas årsberättelse (Bolagsstyrningsrapport, bilaga 1).

Styrelsens utskott

Styrelsen har tre beredande utskott: ett utnämnings- och arvodesutskott, ett revisionsutskott samt ett placerings- och riskutskott.

  • Utnämnings- och arvodesutskottet bereder utnämningar av bolagets högsta ledning för behandling i styrelsen. Utskottet bereder också belöningspolicyn inklusive incentivprogrammet för bolaget samt ledningsgruppens kompensationsfrågor. Utskottsarbetet leds av styrelsens ordförande. Till utskottet hör två andra medlemmar, varav den andra är styrelsens viceordförande. Försäkringstagarna representeras alltid i utskottet.
  • Revisionsutskottet behandlar frågor kring bolagets ekonomiska situation och den ekonomiska rapporteringen samt den interna kontrollen. Sammansättningen av utskottet är densamma som för utnämnings- och arvodesutskottet.
  • Placerings- och riskutskottet deltar i beredelsen av placerings- och riskhanteringsplanen samt i väsentliga ändringar av nämnda planer. Utskottet har minst tre medlemmar, alla styrelsemedlemmar med ett gediget placeringskunnande.

Val av styrelsemedlemmar

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst fyra och högst tolv medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår i sänder av förvaltningsrådet på rådets höstmöte. För styrelsemedlemmarna väljs minst tre högst sex personliga ersättare.

Av styrelsens medlemmar väljs minst en fjärdedel bland personer arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en fjärdedel bland dem som arbetstagarnas centralorganisationer föreslår. Försäkringstagarna och de försäkrade ska ha lika många representanter, och de ska sammanlagt utgöra minst hälften av antalet medlemmar i styrelsen. Styrelsen väljer årligen på sitt första möte ordförande och vice ordförande.

Styrelsen år 2017

Stefan Mutanen, verkställande direktör, ordförande
Ulla Achrén, förvaltningsdirektör
Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
Markus Jussila, verkställande direktör
Henrik Karlsson, skattmästare
Timo Ketonen, företagare
Hannu Louhi, koncernchef (Finlands Näringsliv EK)
Lotta Savinko, ledande sakkunnig (AKAVA)
Ralf Sund, chefsekonom (FTFC), vice ordförande
Lasse Svens, skattmästare
Antti Tanskanen, sakkunnig (EK)

Styrelsens ordförande och viceordförande väljs på det konstituerande mötet i januari. Direktör, bolagsjurist  Piia Vuoti fungerar som sekreterare för styrelsen.

Ersättare

Piia Alvesalo, näringspolitisk sakkunnig (Finlands Näringsliv EK)
Jörgen Grandell, direktör
Annika Rönni-Sällinen, direktör (FFC)

Placerings- och riskutskottet (2017)

Lasse Svens, skattmästare, ordförande
Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
Stefan Mutanen, verkställande direktör
Minna Tanska, jurist (FFC)

Utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet (2017)

Stefan Mutanen, verkställande direktör, ordförande
Ralf Sund, chefsekonom (FTFC)
Lasse Svens, skattmästare
Antti Tanskanen, sakkunnig (EK)