Familjepension

Om en person som tjänat in arbetspension avlider har den avlidnas efterlevande maka/make och minderåriga barn rätt till familjepension för att trygga sin utkomst.

Du kan få efterlevandepension om du är 

  • änkan/änklingen eller partnern i ett registrerat parförhållande och ni hade ett gemensamt barn med den avlidna
  • ex-makan/ex-maken, om den avlidna var underhållsskyldig gentemot dig.

Om du och den avlidna inte hade gemensamt barn kan du få efterlevandepension om alla villkoren nedan uppfylls:

  • ni hade gift er innan du fyllde 50 år och innan den avlidna fyllde 65 år
  • ert äktenskap hade varat i minst 5 år
  • du är minst 50 pr gammal eller fått invalidpension i minst 3 år

Barnpension kan betalas till

  • den avlidnes biologiska och adopterade barn under 18 år
  • den efterlevandes biologiska och adopterade barn om dessa bodde i samma hushåll med den avlidne och änkan/änklingen samt om de sistnämnda var gifta med varandra.

Familjepensionens belopp

Familjepensionens belopp grundar sig på den pension som den avlidne hade tjänat in.

Om den avlidne redan fick full invalidpension eller ålderspension grundar sig familjepensionen på denna pension. Eventuell pension som intjänats i arbete vid sidan av pensionen läggs till samtidigt.

Om den avlidne var kvar i arbetslivet, arbetade som företagare eller fick delinvalid- eller deltidspension, beräknas familjepensionens belopp på basis av den invalidpension som han eller hon skulle ha fått vid arbetsoförmåga.

I det fall att den avlidne redan hade nått pensionsåldern men var kvar i arbetslivet grundar sig familjepensionen på ålderspensionens belopp.

Eventuella ersättningar enligt trafik- eller olycksfallsförsäkringslagen dras av från familjepensionen.

Familjepensionens andel av den avlidnas arbetspension:

Barn 0 1 3 4 4 eller fler
Efterlevandepension  6/12  6/12  5/12  3/12  2/12
Barnpension totalt,
delas mellan barnen
0  4/12  7/12  9/12  10/12

Minskning av efterlevandepensionen

Din egen pension inverkar på efterlevandepensionens belopp. Om du fortfarande förvärvsarbetar används din uppskattade pension.

Om din egen, uppskattade eller verklig, pension understiger 723,00 euro i månaden (år 2020) minskas din efterlevandepension inte.

Om din pension överstiger gränsen minskas din efterlevandepension med hälften av det belopp som överstiger gränsen. Det kan minska din efterlevandepensionen till den grad att ingen pension betalas ut.

Om dina inkomster i arbetslivet är betydligt lägre än din uppskattade invalidpension kan du  ansöka om minskning av efterlevandepensionen på basis av dina faktiska inkomster. 

Efterlevandepensionen minskas

  • genast när pensionen börjar betalas ut om du fyllt 65 år eller får annan egen arbetspension än deltidspension eller avträdelsepension
  • 6 månader efter att pensionen börjar betalas ut om du inte fyllt 65 år och inte får egen arbetspension
  • när du börjar få egen arbetspension i annan form än deltidspension.

Efterlevandepensionen minskas dock inte innan det yngsta av de barn i familjen som får familjepension fyller 18 år.

Hur söker man familjepension?

Man ska ansöka om familjepension inom ett halvt år efter dödsfallet. Det finns skilda ansökningsblanketter för efterlevandepension och barnpension. Fyll i en egen blankett för varje sökande.

Det snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i familjepensionsansökan på webben. Det kan du göra med hjälp av dina personliga bankkoder.

Fyll i pensionsansökan på webben

Om du vill kan du också skriva ut ansökan om efterlevandepension och/eller ansökan om barnpension, fylla i och posta till oss. Blanketterna hittar du under rubriken "Blanketter och broschyrer".

Att ansöka om pension från utlandet

Om den avlidna personen hade bott eller arbetat utomlands hade han eller hon kanske tjänat in pension där också. För att ansöka om familjepension från utlandet ska du utöver pensionsansökan fylla i blanketten "Bosättning och arbete utomlands, bilaga U". Du kan fylla i U-bilagan på webben med dina bankkoder eller skriva ut en pappersblankett och posta till ovannämnda adress.

Fyll i en skild U-bilaga för din egen del om du ansöker om efterlevandepension och själv har bott eller arbetat utomlands.

Läs mer om att ansöka om pension från utlandet.

Barnpensionen upphör vid 18 års ålder

Den familjepension som vi utbetalar upphör när barnet fyller 18 år.

Om familjepension betalas till flera barn och pensionen upphör för ett eller flera av dem justeras beloppet av familjepensionen för de återstående barnen och änkan/änklingen samt fördelningen av pensionen mellan förmånstagarna.

Ingång av nytt äktenskap

Din efterlevandepension upphör om du ingår ett nytt äktenskap innan du har fyllt 50 år. Då får du tre års efterlevandepension som engångsbelopp.

Efter att du har fyllt 50 år inverkar ett nytt äktenskap inte på efterlevandepensionen. Men, du får inte rätt till efterlevandepension efter din nya maka/make.

 

Vanliga frågor: Familjepension

Ändras familjepensionsbeloppet vid något skede?

Efterlevandepensionen påverkas av antalet barn och av änklingens/änkans egna pensioner eller förvärvsinkomster.

Om efterlevandepensionens enda förmånstagare är änklingen/änkan, kan pensionsbeloppet ändras antingen ett halvt år efter att maken/makan dött, eller då när änklingen/änkan beviljas arbetspension.

Om familjepension betalas ut även till barn, kommer familjepensionen att granskas när det yngsta av barnen fyller 18 år.

Denna så kallade minskning av efterlevandepensionen kan minska efterlevandepensionen till och med till den grad att ingen pension betalas ut.

Ändringarna görs automatiskt. Man måste meddela oss endast i det fall att en under 50-årig änkling/änka gifter om sig, eller att ett under 18-årigt barn lämnas för adoption. En efterlevande som fyllt 50 år och som gifter om sig får tre års efterlevandepension som engångsbelopp.

Familjepensionen för ett barn som adopterats bort upphör. 

Jag kommer att bli ålderspensionerad. Kommer detta att påverka min familjepension?

Om du är den enda förmånstagaren av familjepensionen, har din familjepension redan justerats enligt din egen beräknade arbetspension. När du beviljas arbetspension, kommer beloppet att granskas på nytt och du får ett nytt pensionsbeslut. Pensionsbeslutet skickas till dig även om beloppet av din familjepension inte skulle ändras. 

Jag står i beråd att gifta mig på nytt, ändrar min änkepension?

Om en under 50-årig änkling/änka gifter om sig kommer tre års efterlevandepension att betalas åt honom/henne som en engångsbetalning. Meddela oss så fort som möjligt om du gifter om dig.

Om du redan har fyllt 50 år och gifter om dig inverkar det nya äktenskapet inte på din familjepension.