Invalidpension

Om du har blivit sjuk och förlorat din arbetsförmåga i minst ett års tid utan avbrott kan du vara berättigad till invalidpension.

Med arbetsförmåga avses här förmågan att utföra all slags arbete, inte bara de egna, nuvarande uppgifterna. Om du tror att du fortfarande kunde jobba t.ex. i andra arbetsuppgifter eller att det är möjligt att återfå abetsförmågan lönar det sig att också bekanta dig med den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Om du blir sjuk lönar det sig att allra först kontakta FPA för att få sjukdagpenning. Invalidpension börjar vanligen betalas först efter sjukdagpenningsperioden.

Invalidpensionen är möjlig både för företagare och anställda.

Tre olika slag av invalidpension

  • Rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension för viss tid, om din arbetsförmåga varit nedsatt i minst ett år men kan återfås med hjälp av vård eller rehabilitering.
  • Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd, som kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt men alltjämt tillräcklig för deltidsarbete.
  • Full invalidpension, om du har förlorat arbetsförmågan permanent.

Invalidpensionens belopp

Beloppet av din invalidpension räknas ut på basis av dina förvärvsinkomter. För företagare är det FöPL-arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionen. Du kan kontrollera hur mycket pension du hittills har tjänat in med dina bankkoder i webbtjänsten för pensionsutdrag.

Utöver den pension som du har tjänat in för abete kan också tiden från att arbetsoförmågan började fram till att du uppnådde pensionsåldern ge rätt till pension. Denna s.k. pension för återstående tid grundar sig på inkomsterna under de fem år som föregick insjuknandet.

Delinvalidpensionens belopp utgör hälften av full invalidpension.

Folkpension och invalidpension

Om beloppet av den fulla invalidpension eller det rehabiliteringsstöd som du får från oss understiger 1 368,21 euro (ensamboende) eller 1 226,13 euro (gift eller sambo) år 2020, betalar FPA också folkpension till dig.

Du kan ansöka om folkpension med samma blankett som du söker arbetspension från oss.

Mer information om folkpensionen hittar du på FPA:s webbplats.

Hur söker man invalidpension?

Invalidpensionen börjar vanligen betalas ut först efter sjukdagpenningsperioden. Om du fortsättningsvis är arbetsoförmögen när du fått sjukdagpenning för cirka 150 dagar ger FPA dig anvisningar om ansökan om invalidpension eller yrkesinriktad rehabilitering. Det lönar sig att ansöka om invalidpension senast 3–4 månader innan din sjukdagpenning upphör. 

Det snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i invalidpensionsansökan på webben. Det kan du göra med hjälp av dina personliga bankkoder.

Fyll i pensionsansökan på webben

Om du vill kan du också skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och posta till oss. Blanketten hittar du under rubriken "Blanketter och broschyrer".

I det fall att du redan får invalidpension för viss tid och vill ansöka om fortsättning på den räcker som ansökan att du skickar oss ett nytt B-läkarutlåtande. Skicka utlåtandet till oss enligt instruktionerna nedan gällande bilagor.

Bilagor till invalidpensionsansökan

Utöver din ansökan behöver vi ett B-läkarutlåtande. Skicka utlåtandet till oss antingen per post eller genom att använda vår skyddade meddelandetjänst.  När du är inne i meddelandetjänsten, skriv in som mottagare invalidpension@veritas.fi. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du skickar uppgifterna med vanlig e-post.

Se här närmare vilka steg som ingår i att söka pension och hur processen kommer att framskrida. När du ansöker om invalidpension undersöker vi samtidigt också din rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Pension från utlandet

Om du har bott eller arbetat utomlands har du kanske tjänat in pension där också. För att ansöka om pension från utlandet ska du utöver pensionsansökan fylla i blanketten "Bosättning och arbete utomlands, bilaga U" . Du kan fylla i U-bilagan på webben med dina bankkoder eller skriva ut en pappersblankett och posta till ovannämnda adress.

Läs mer om att ansöka om pension från utlandet.

Arbete vid sidan av invalidpension

Grunden för invalidpension är nedsatt arbetsförmåga. Därmed kan du inte tjäna hur mycket som helst och samtidigt få invalidpension. Läs mer om inkomstgränserna här.

Vanliga frågor: Invalidpension

Får jag arbeta om jag är invalidpensionerad?

Om du får full invalidpension får du tjäna upp till 40 procent av dina tidigare inkomster. Är du på delinvalidpension är gränsen 60 procent av tidigare inkomster. Om dessa belopp är under 834,52 euro, får inkomsten stiga till max 834,52 euro per månad (år 2020). Du hittar dina personliga inkomstgränser på ditt pensionsbeslut.

Om du återvänder till arbete och dina inkomstgränser överskrids, kan din pension avbrytas för minst tre månader och för högst två år. Om du slutar arbeta inom två år från att pensionen avbröts fortsätter din invalidpension.

Om du återvänder till arbete permanent upphör din pension.

Kan jag avbryta min invalidpension om jag vill pröva att arbeta igen?

Om du får full invalidpension får du tjäna upp till 40 procent av dina tidigare inkomster. Är du på delinvalidpension är gränsen 60 procent av tidigare inkomster. Om dessa belopp är under 737,45 euro, får inkomsten stiga till max 737,45 euro per månad (år 2018). Du hittar dina personliga inkomstgränser på ditt pensionsbeslut.

Om du återvänder till arbete och dina inkomstgränser överskrids kan din pension avbrytas för minst tre månader och för högst två år. Om du slutar arbeta inom två år från att pensionen avbrutits fortsätter din invalidpension.

Om du återvänder till arbete permanent upphör din pension.

Arbete vid sidan av rehabiliteringsstöd eller invalidpension ger rätt till pension. Du tjänar då in 1,5 procent av din lön i pension. Den nya pensionen börjar utbetalas då din invalidpension ändras till ålderspension.

Kan jag få pension om jag blir sjuk?

Du kan ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd om du på grund av en långvarig eller varaktig sjukdom inte längre kan utföra ditt eget arbete eller något annat arbete.

Om du trots din sjukdom kan arbeta på deltid, kan du ansöka om delinvalidpension.

Invalidpension börjar vanligen betalas från början av den kalendermånad som följer efter att betalningen av sjukdagpenningen slutade. 

Se närmare anvisningar för hur du söker invalidpension och när du ska lämna in din ansökan.