Pension från utlandet

Om du har bott eller arbetat utomlands har du kanske tjänat in pension där. Pensionen fastställs i enlighet med pensionslagarna i det land där du arbetat.

Om du bor i Finland kan du med en finländsk pensionsansökan också ansöka om pension från

  • alla EU-/EES-länder
  • Schweiz
  • länder med avtal om social trygghet, dvs. Australien, Chile, Israel, Kanada, Québec, USA, Kina, Korea och Indien. 

I detta fall ska du till din pensionsansökan foga blanketten "Bosättning och arbete utomlands, bilaga U" samt arbetsintygen från landet i fråga. Du kan också fylla i U-bilagan på webben med hjälp av dina bankkoder.

När du sänt in din finländska pensionsansökan får du från landet med avtal om social trygghet ytterligare detta lands ansökningsblankett att fylla i. Först när du fyllt i och sänt in din utlandsansökan jämte bilagor startar processen för pensionsansökan i landet med avtal om social trygghet.

Du kan också ansöka om familjepension från utlandet om förmånslåtaren har arbetat utomlands. Fyll i uppgifterna om arbetet eller vistelsen utomlands på blanketten "Bosättning och arbete utomlands, bilaga U" och foga den till din finländska pensionsansökan. Om en efterlevande som ansöker om familjepension själv har arbetat eller bott utomlands ska han eller hon också fylla i en egen bilaga U. Med hjälp av dina bankkoder kan du även fylla i U-bilagan på webben..

Från andra än ovan nämnda länder ska du ansöka om pension genom att kontakta pensionsanstalten i det aktuella landet. Kontaktuppgifter får du vid behov av oss. Alla länder betalar inte pension till Finland.

Ansökan om pension om du bor utomlands

Om du bor i ett EU-/EES-land eller något annat av de länder som finns med på listan ovan ska du för att ansöka om pension från Finland kontakta pensionsanstalten i det land där du bor.

Finländsk arbetspension kan också betalas till utlandet, oberoende av ditt medborgarskap. Ålderspension, invalidpension och rehabiliteringsförmåner kan betalas till alla länder. Arbetslöshetspension betalas endast till EU-/EES-länder.

Om du bor i ett annat land kan du använda de finländska blanketterna för pensionsansökan och lämna in din ansökan direkt till din finländska pensionsanstalt. Bifoga då ett ämbetsbevis.