Pensionsansökan

Pensionen börjar inte automatiskt, utan du ska ansöka om den.

Du kan söka pension enkelt

  • på webben om du söker ålderspension och har bankkoder till en finländsk bank 

  • med en ansökningsblankett som du kan skriva ut här. Det finns en egen ansökningsblankett för varje pensionsslag. Skicka den uderskrivna blanketten till oss till adressen Veritas Pensionsförsäkring, Kod 5016380, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE.

På en och samma blankett kan man ansöka om arbetspension inom både den privata och den offentliga sektorn, om folkpension och om pension som intjänats utomlands.

Din pensionsansökan behandlas hos oss om ditt senaste arbete eller din företagarverksamhet är försäkrad hos oss.

När lönar det sig att ansöka om pension?

Lämna gärna in din ansökan om ålderspension eller om partiell ålderspension cirka en månad före pensioneringen.

Invalidpensionen börjar vanligen betalas ut först efter sjukdagpenningsperioden. Om du fortsättningsvis är arbetsoförmögen när du fått sjukdagpenning för cirka 150 dagar ger FPA dig anvisningar om ansökan om invalidpension eller yrkesinriktad rehabilitering. Det lönar sig att ansöka om invalidpension senast 3–4 månader innan din sjukdagpenning upphör. 

Ansökan om familjepension ska sändas in inom ett halvt år efter dödsfallet.

Det tar i snitt 44 dagar att behandla en ålderspensionsansökan och 52 dagar att behandla en invalidspensionsansökan (genomsnittlig behandlingstid).

Vilka bilagor behövs?

Till ansökan om invalidpension fogas alla dina B-läkarutlåtanden. Om du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering ska du bifoga ett B2-läkarutlåtande.

Om du också ansöker om pension från utlandet ska du utöver ansökningsblanketten också fylla i bilaga U. Fyll även i bilaga U om du ansöker om efterlevandepension och själv har arbetat eller bott utomlands. Läs mer här om pension från utlandet.

Till ansökan om ålderspension för en 62-årig arbetslös bifogas ett intyg över betalda tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning. Intyget utfärdas av Fpa eller av arbetslöshetskassan.

Vanliga frågor: Pensionsansökan

Hur ansöker man om pension?

Pension ansökes med en ansökningsblankett. Varje pensionsslag har en egen ansökningsblankett. Du kan skriva ut blanketten på vår webbplats.

Ålderspension kan även ansökas över nätet på adressen www.arbetspension.fi. Du behöver nätbankskoder för att logga in.

Den ifyllda blanketten kan du sända direkt in till det egna pensionsbolaget eller till FPA.

Hur kan jag ansöka om pension från utlandet?

Om du bor i Finland kan du med en finländsk pensionsansökan också ansöka om pension från alla EU-/EES-länder, Schweiz och alla länder med avtal om social trygghet. I detta fall ska du till din pensionsansökan foga bilaga U.

Din pensionsansökan kan du antingen lämna in till pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen eller till FPA:s kontor. På det här sättet får du igång pensionsansökningsprocessen.

Därutöver skickar länder med avtal om social trygghet dig detta lands blankett att fylla i. Först när du har fyllt i och skickat in denna blankett, börjar behandlingen av pensionsärendet i landet i fråga. Till EU/EES-länder och till Schweiz räcker det med att fylla i den finländska ansökningsblanketten samt U-bilagan.

Om du har arbetat i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du själv sända in din pensionsansökan till landet i fråga.