Arbete vid sidan av pension

Man kan vanligen arbeta som anställd eller företagare vid sidan av pensionen åtminstone i viss mån utan att det påverkar pensionsbeloppet. Inkomstgränserna beror på vilken pension man får.

I arbete vid sidan av pensionen tjänar man in 1,5 procent av lönen eller FöPL-arbetsinkomsten i pension tills man uppnått den övre åldersgränsen för försäkrandet. Gränsen beror på ditt födelseår och den är också din högsta pensionsålder.

Inga inkomstgränser med ålderspension

Personer som får ålderspension eller förtida ålderspension kan arbeta utan inkomstgränser.

Är du anställd och vill fortsätta arbeta för samma arbetsgivare som före pensioneringen ska ett nytt, avvikande arbetsavtal ingås.

Som ålderspensionerad företagare kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring och på så sätt tjäna in mer pension.

Ny pension som du tjänat in i arbete vid sidan av ålderspension kan du söka för utbetalning när du uppnått din högsta pensionsålder. Använd då den vanliga ålderspensionsansökan.

Arbete vid sidan av invalidpensionen kan främja arbetsåtergången

Med full invalidpension får du tjäna högst 40 procent och med delinvalidpension högst 60 procent av dina tidigare inkomster.

Om dessa gränser understiger 834,52 euro får inkomsterna uppgå till 834,52 euro i månaden (år 2020). Du kan kolla upp dina inkomstgränser på ditt pensionsbeslut.

Det är möjligt för alla invalidpensionärer att idka företagarverksamhet om arbetsinsatsen motsvarar en FöPL-arbetsinkomst om högst 7958,99 euro per år. Sådan verksamhet behöver man inte heller försäkra. Om arbetsinsatsen är större gäller de inkomstgränser som meddelats på pensionsbeslutet.

Om du återgår till arbetet och dina inkomstgränser överskrids kan din pension till en början avbrytas (lämnas vilande) för minst tre månader och högst två år. Om du slutar arbeta inom två år efter det att pensionen avbrutits fortsätter din invalidpension.

Om du återgår till arbetet permanent upphör pensionen.

Pensionen som du tjänat in vid sidan av invalidpensionen läggs på ansökan till ditt pensionsbelopp när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Arbete vid sidan av deltidspension ska vara fortlöpande

I en deltidpensionerad persons deltidsarbete får inte förekomma över sex veckor långa avbrott. Semestrar och sjukledigheter räknas inte.

Om du tillfälligt slutar ditt deltidsarbete eller övergår till heltidsarbete kan du ansöka om avbrott i pensionen för högst sex månader.

Om du varaktigt övergår till heltidsarbete eller helt slutar arbeta upphör din deltidspension.

Om du permitteras tillsvidare eller för en längre tid än sex veckor upphör din deltidspension inom sex veckor från permitteringen. Pensionen kan börja utbetalas igen om permitteringen upphör inom sex månader från det att pensionen upphört.

Dina inkomster får inte heller ändras från den inkomst som gällde när pensionen beviljades.

Om dina inkomster ändras med minst 15 procent uträknas pensionsbeloppet på nytt. Pensionen upphör om inkomsterna efter ändringen är under 35 procent eller över 70 procent av den stabiliserade inkomst du hade före pensioneringen.

Meddela oss omedelbart om ändringar i ditt deltidsarbete. Du kan använda blanketten nedan.

Familjepension påverkas inte av inkomsterna

För en efterlevande, ex-make/ex-maka eller barn som får familjepension inverkar de egna löne- eller andra förvärvsinkomsterna inte på familjepensionens belopp.

Om en efterlevandes inkomster i arbetslivet är betydligt lägre än den uppskattade invalidpensionen kan han eller hon dock ansöka om minskning av efterlevandepensionen på basis av sina faktiska inkomster. Läs mer om minskningen av efterlevandepension här.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!