Intjänande av pension

Som arbetstagare tjänar du in pension i allt arbete du utför om din lön överstiger 60,57 euro i månaden år 2020.

Om du är företagare tjänar du in pension på basis av FöPL-arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring. Din arbetsinkomst ska då vara minst  7 958,99 euro år 2020.

Pension tjänas dessutom in för vissa inkomstrelaterade förmåner såsom arbetslöshets-, föräldra-, utbildnings- och sjukdagpenning. Också högskole- och yrkesexamina och hemvård av barn under 3 år ger dig pension.

Om du vill kolla upp hur mycket pension du hittills har tjänat in, ta en titt på ditt pensionsutdrag.

Pension för arbete

Du tjänar in 1,5 procent av din årliga lönesumma eller FöPL-arbetsinkomst i pension. För löntagare börjar pensionsintjäningen vid 17 års ålder och för företagare vid 18 års ålder. Skillnaden beror på att man kan endast idka företagarverksamhet om man är myndig.

Undantagsvis tjänar 53–62-åringar in 1,7 procent av sina inkomster i pension åren 2017–2025. Det beror på övergångsregler som ingick i pensionsreformen 2017.

Pensionen växer ända till den den högsta pensionsåldern som varierar enligt födelseåret.

Födelseår Ålder då intjäningen av pension upphör
1957 eller tidigare 68
1958–1961 69
1962 eller senare 70

Efter din lägsta pensionsålder tjänar du dessutom in uppskovsförhöjning.

Du tjänar in pension också om du jobbar samtidigt som du lyfter pension. Reglerna är desamma.

Pension för oavlönade perioder

Också inkomstrelaterade dagpenningar, studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller till högskoleexamen och hemvård av småbarn ger dig 1,5 procent i pension per år.

Pensionen som du tjänar in för dagpenningar grundar sig på en viss procent av den inkomst enligt vilken dagpenningen uträknats. Procentandelen varierar mellan 55 och 117 procent beroende på vilken förmån det handlar om.

När det gäller studier och hemvård av barn beräknas pensionen som om inkomsten hade varit 757,14 euro per månad (år 2020). Studier eller vård av barn före år 2005 ger inte rätt till pension.

Från och med år 2017 ger oavlönade perioder pension från och med 17 års ålder ända till din högsta pensionsålder om du inte lyfter ålders- eller invalidpension. Arbetslöshetsdagpenningen är ett undantag som slutar ge pension redan vid lägst pensionsålder.

Pension för utlandsarbete

Om du har arbetat utomlands är det möjligt att du har tjänat in pension också för det.

Pensionsbeloppet som du eventuellt har tjänat in uträknas i enlighet med det lands lagstiftning där arbetet utförts. Rätten till pension och pensionsbeloppet kan alltså variera i hög grad mellan olika länder.

Du kan ansöka om pensionen från utlandet samtidigt som du ansöker om finländsk pension.

Läs mer om hur du söker pension för utlandsarbete.

Vanliga frågor: Pensionsbeloppet

Hur mycket pension tjänar man in per år?

Från och med år 2017 tjänar du in 1,5 procent av din lön eller din FöPL-arbetsinkomst i pension per år. Intjäningen börjar vid 17 års ålder för anställda och vid 18 års ålder för företagare, och den fortsätter till den högsta pensionsåldern.

Därtill om du inte tar ut din pension vid din lägsta pensionsålder får du en uppskovsförhöjning om 0,4 procent för varje uppskjuten månad, vilket gör 4,8 procent på ett år. Det finns ingen övre åldersgräns för uppskovsförhöjningen. Däremot så intjänar du ingen uppskovsförhöjning för tiden då du får någon arbetslöshetsförmån.

Fram till slutet av år 2016 varierade procenten enligt åldern:

  • Var du under 53 år tjänade du in 1,5 procent
  • I åldern 53–62 år tjänade du in 1,9 procent.
  • I åldern 63–67 år tjänade du in 4,5 procent per år.

När börjar man och när slutar man tjäna in pension?

Man börjar tjäna in arbetspension på lön vid ingången av den månad som följer efter ens 17-årsdag och på företagarens FöPL-arbetsinkomst vid ingången av den månad som följer efter ens 18-årsdag.

Intjäningen slutar vid utgången av den månad då du uppnår din högsta pensionsålder. Vilken den är beror på ditt födelseår:

  • 1957 eller tidigare > 68 år
  • 1958-1961 > 69 år
  • 1962 eller senare > 70 år.