Så läser du ditt pensionsutdrag

När du granskar ditt pensionsutdrag kan följande anvisningar vara dig till nytta.

Om ett visst begrepp eller belopp på ditt utdrag väcker frågor kolla om det finns på listan nedan. Anvisningarna visas i alfabetisk ordning. Du kan öppna eller stänga en anvisning genom att klicka på rubriken.

Tips! Du hittar massor av svar också under vanliga frågor.

Arbetspensionstillägg

Före år 1994 kunde man som arbetstagare tjäna in arbetspensionstillägg på basis av arbetslöshetsdagpenning. Åren 1994–2004 gav förutom arbetslöshetsdagpenning även bl.a. stöd som beviljats för vuxenutbildning, rehabiliteringsförmåner och utbildningsdagpenning för arbetslösa rätt till arbetspensionstillägg.

Har man förvärvsarbetat hela året eller fått en viss summa så kallade KAPL-inkomster under årets lopp, har man inte rätt till arbetspensionstillägg för det kalenderåret.

Företagare har kunnat tjäna in arbetspensionstillägg först från och med år 1994.

Din framtida pension

Om du är född år 1964 eller tidigare och inte redan får någon pension innehåller ditt pensionsutdrag en uppskattning av hur stor din ålderspension ser ut att bli.

I de belopp som gäller tiden efter din lägsta pensionsålder ingår uppskovsförhöjning. Observera dock att om du har uppnått din lägsta pensionsålder och får någon arbetslöshetsförmån så kan summorna ändras. Tiden då man lyfter arbetslöshetsförmån ger inte rätt till uppskovsförhöjning. Kontakta vår pensionsrådgivning för att få en korrekt pensionsprognos.

Är du född 1965 eller därefter kan du få en uppskattning av din pensionsålder och beloppet av din kommande pension med hjälp av vår pensionsräknare. Om du är företagare använd pensionsräknaren för företagare.

Förmåner som betalas för oavlönad tid

Från och med år 2005 räknas för dig pension även för sådana oavlönade perioder i åldern 18–67 år då du fått inkomstrelaterad dagpenning. Du tjänar också in pension för vård av under 3-åriga barn i hemmet samt studier som leder till avlagd examen. Pension som tjänats in på grund av studier syns på utdraget först efter att du avlagt examen.

Pensionen beräknas på grund av den inkomst som dagpenningen baserar sig på. När det gäller hemvårdsstöd och studier används vid fastställandet av pensionen en beräknad inkomst på  728,34 euro i månaden (år 2018). Pensionen tillväxer med 1,5 procent av inkomsten per år oavsett ålder.

Förmånerna för oavlönade perioder syns i registret först våren året efter att förmånerna betalats ut.

Förvärvsarbete som inte ger rätt till pension

Här anges arbete som kan ha meddelats oss men som inte berättigar till pension. Oftast beror detta på att

 • arbete före 1.1.2005 har utförts innan man fyllt 23 år (inom den offentliga sektorn har åldersgränsen varierat, sewww.keva.fi)
 • anställningen har varat kortare tid än den i lagen fastställda minimitiden
 • inkomsterna i anställningen uppgick inte till den i lagen fastställda gränsen för försäkrande
 • KAPL- eller KoPL-inkomsterna har varit lägre än den i lagen fastställda gränsen för intjäning av pension
 • företagaren har på ansökan befriats från försäkringsskyldighet
 • lönen för arbete efter 31.12.2004 har betalats före fyllda 18 år

Ovannämnda uppgifter behöver inte meddelas oss.

KAPL- och KoPL-arbeten

När det gäller KAPL- och KoPL-arbeten anges anställningarnas begynnelse- och avslutningsdatum inte på utdraget, utan endast inkomsterna. Kontrollera att inkomsterna har registrerats korrekt.

Enligt KAPL försäkrades arbete som utförts i arbetsförhållande inom bygg-, skogs-, hamn- och lantbruksbranschen.

Enligt KoPL försäkrades fr.o.m. år 1986 redaktörer och konstnärer samt övriga i lagen uppräknade kreativa yrkesgrupper. År 1998 började KoPL även gälla korta anställningar inom den privata sektorn som inte hör till så kallade KAPL-arbeten.

Livslängdskoefficient

Pensionsbeloppet har anpassats till den förväntade livslängden med hjälp av livslängdskoefficienten för din årskull. Eftersom finländarnas genomsnittliga livslängd ökar, bör det månatliga pensionsbeloppet minskas för att pensionen ska räcka hela livet ut.

Målsatt pensionsålder

Din målsatta pensionsålder berättar hur länge du borde skjuta upp pensioneringen för att tjäna in minst samma belopp i uppskovsförhöjning som du förlorar på grund av livslängdskoefficienten.

Din målsatta pensionsålder anges på pensionsutdraget om du är född 1959 eller tidigare.

Är du född år 1960 eller senare har din målsatta pensionsålder inte fastställts ännu. Den fastställs när det är fem år kvar till din lägsta pensionsålder. Du kan räkna ut en uppskattning av din målsatta pensionsålder med hjälp av vår pensionsräknare. Är du företagare kan du göra det med hjälp av  pensionsräknaren för företagare.

Offentliga sektorns maximibelopp

Pensionen som tjänas in fr.o.m. år 2005 har ingen övre gräns, vilket innebär att ju längre du arbetar desto bättre pension får du. Däremot pensioner som tjänats in för arbete hos staten, kommunen eller kyrkan före utgången av 2004 har ett maximibelopp som inverkar på ditt totala pensionsbelopp. Maximibeloppet gäller endast pensioner på den offentliga sektorn och mer information om den hittar du på Kevas webbplats www.keva.fi.

Pensionen i nivån för år 2018

I denna kolumn anges den pension som du tjänat in skilt för varje verksamhet.

Fram till 31.12.2004 har pensionen beräknats anställningsvis. Pensionsintjäningen grundade sig då på den pensionsgrundande inkomsten, arbetsförhållandets längd och en intjäningsprocent som var beroende av personens ålder. Intjäningsprocenterna var:

 • 1,5 procent i åldern 23–59 år
 • 2,5 procent i åldern 60-64 år.

Inom den offentliga sektorn kan intjäningsprocenten ha skilt sig från de ovan nämnda beroende på när anställningen inletts. Närmare information hittar du på Kevas webbplats på www.keva.fi.

Från och med 1.1.2005 har pensionen beräknats årsvis. På ett års inkomster tjänar man in pension

 • 1,5 procent i åldern 18–52 år
 • 1,9 procent i åldern 53–62
 • 4,5 procent i åldern 63–67 år.

Pensionsålder

Detta är den ålder då du tidigast kan gå i ålderspension. Du ser den på ditt pensionsutdrag om du är född år 1964 eller tidigare.

Om du är född år

 • 1954 eller tidigare kan du gå i ålderspension efter fyllda 63 år
 • 1955–1964 bestäms din pensionsålder utifrån ditt födelseår.

Är du född år 1965 eller därefter har din pensionsålder inte fastställts ännu. Den fastställs det år då du fyller 62 år. Du kan få en uppskattning på din pensionsålder med hjälp av vår pensionsräknare. Om du är företagare använd pensionsräknaren för företagare.

Du kan naturligtvis lika bra ta ut din pension först senare och i stället tjäna in till en högre pension.

Pensionsgrundande inkomst fr.o.m. 1.1.2005

År 2005 och framåt beräknas den pensionsgrundande inkomsten skilt för varje år. Också på pensionsutdraget anges inkomsterna i regel på årsnivå. Om din arbetsgivare dock har valt det månatliga anmälningssättet för löneuppgifter, anges inkomsterna månadsvis på utdraget.

Företagarens pensionsgrundande inkomst är den i hans eller hennes arbetspensionsförsäkring fastställda FöPL-arbetsinkomst.

De pensionsgrundande inkomsterna har vid beräkningen av pensionsbeloppet justerats så att de motsvarar penningvärdet för det aktuella året. Från löntagarnas inkomster har det också dragits av beloppet av arbetstagarens pensionsavgift.

Pensionsgrundande inkomst fram till 31.12.2004

Fram till 31.12.2004 beräknades den pensionsgrundande inkomsten skilt för varje anställning. Den var medeltalet av inkomsterna under anställningen. På pensionsutdraget har denna medelinkomst justerats så att den motsvarar penningvärdet för det aktuella året.

Företagarens pensionsgrundande inkomst är den i hans eller hennes arbetspensionsförsäkring fastställda FöPL-arbetsinkomst.

Tiden på pension

Om du har fått invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension efter 1.1.2005, finns det antecknat i pensionsutdraget.

Beloppet av pensionen som man tjänat in för tiden med t.ex. deltidspension kan i regel räknas ut först då man går i ålderspension. Pensionen som man tjänat in för deltidsarbete finns dock med på utdraget såsom den övriga förvärvsverksamheten.

Uppskovsförhöjning

Om du inte tar ut din pension direkt när du uppnår din lägsta ålderspensionsålder, utan flyttar fram den, höjs ditt pensionsbelopp med en uppskovsförhöjning. För varje månad som pensionen skjuts upp ökar den med 0,4 procent. Skjuter du upp pensionen med ett helt år blir förhöjningen alltså 4,8 procent, och på två år 9,6 procent. Det finns ingen övre åldersgräns för hur länge du tjänar in uppskovsförhöjning.

Jobbar du samtidigt intjänar du pension också för det ända till din högsta ålderspensionsålder.

Observera dock att eventuella arbetslöshetsförmåner och hur de minskar på uppskovsförhöjningen inte har beaktats i de uppskattade pensionsbeloppen. Man tjänar inte in uppskovsförhöjning samtidigt som man lyfter någon arbetslöshetsförmån.

Utländska försäkringsnummer

Om du har arbetat i Sverige, anges ditt svenska försäkringsnummer på ditt pensionsutdrag. Närmare uppgifter om den pension som du tjjänat in får du av de svenska pensionsmyndigheterna. Kontaktuppgifter till dem hittar du på ditt utdrag.

Arbete i andra länder än Sverige anges i regel inte på pensionsudraget. Det lönar sig att kontakta pensionsanstalten i det landet där du arbetat för mer information, eller ta kontakt med Pensionsskyddscentralen på numret 029 411 2110.

Arbete utomlands behöver inte meddelas oss.