Så läser du ditt pensionsutdrag:

Förvärvsarbete som inte ger rätt till pension

Här anges arbete som kan ha meddelats oss men som inte berättigar till pension. Oftast beror detta på att

  • arbete före 1.1.2005 har utförts innan man fyllt 23 år (inom den offentliga sektorn har åldersgränsen varierat, sewww.keva.fi)
  • anställningen har varat kortare tid än den i lagen fastställda minimitiden
  • inkomsterna i anställningen uppgick inte till den i lagen fastställda gränsen för försäkrande
  • KAPL- eller KoPL-inkomsterna har varit lägre än den i lagen fastställda gränsen för intjäning av pension
  • företagaren har på ansökan befriats från försäkringsskyldighet
  • lönen för arbete efter 31.12.2004 har betalats före fyllda 18 år

Ovannämnda uppgifter behöver inte meddelas oss.

Läs alla frågor om: