Kan jag få pension om jag blir sjuk?

Du kan ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd om du på grund av en långvarig eller varaktig sjukdom inte längre kan utföra ditt eget arbete eller något annat arbete.

Om du trots din sjukdom kan arbeta på deltid, kan du ansöka om delinvalidpension.

Invalidpension börjar vanligen betalas från början av den kalendermånad som följer efter att betalningen av sjukdagpenningen slutade. 

Se närmare anvisningar för hur du söker invalidpension och när du ska lämna in din ansökan.

Läs alla frågor om: