Min sjukdagpenning kommer snart att upphöra. Vad ska jag göra?

Om du på grund av sjukdom inte kan utföra ditt eget arbete eller något annat arbete kan du ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd.

Om du trots sjukdomen kan arbeta deltid kan du ansöka om delinvalidpension.

Läs hur du kan ansöka om invalidpension eller delinvalidpension och när du ska lämna in din ansökan. Invalidpensionen börjar vanligen betalas från början av den kalendermånad som följer efter att utbetalningen av sjukdagpenningen slutade.

Läs alla frågor om: