Pensionsbeloppet

Hur mycket pension tjänar man in per år?

Från och med år 2017 tjänar du in 1,5 procent av din lön eller din FöPL-arbetsinkomst i pension per år. Intjäningen börjar vid 17 års ålder för anställda och vid 18 års ålder för företagare, och den fortsätter till den högsta pensionsåldern.

Därtill om du inte tar ut din pension vid din lägsta pensionsålder får du en uppskovsförhöjning om 0,4 procent för varje uppskjuten månad, vilket gör 4,8 procent på ett år. Det finns ingen övre åldersgräns för uppskovsförhöjningen. Däremot så intjänar du ingen uppskovsförhöjning för tiden då du får någon arbetslöshetsförmån.

Fram till slutet av år 2016 varierade procenten enligt åldern:

  • Var du under 53 år tjänade du in 1,5 procent
  • I åldern 53–62 år tjänade du in 1,9 procent.
  • I åldern 63–67 år tjänade du in 4,5 procent per år.

När börjar man och när slutar man tjäna in pension?

Man börjar tjäna in arbetspension på lön vid ingången av den månad som följer efter ens 17-årsdag och på företagarens FöPL-arbetsinkomst vid ingången av den månad som följer efter ens 18-årsdag.

Intjäningen slutar vid utgången av den månad då du uppnår din högsta pensionsålder. Vilken den är beror på ditt födelseår:

  • 1957 eller tidigare > 68 år
  • 1958-1961 > 69 år
  • 1962 eller senare > 70 år.

Vad betyder livslängdskoefficient och hur påverkar den pensionen?

Livslängdskoefficienten togs i bruk år 2010 och dess syfte är att tygla ökningen av pensionskostnaderna som orsakas av finländarnas allt längre livslängd.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer livslängdskoefficienten årligen för varje årskull.

Livslängdskoefficienten tillämpas på din ålderspension om du är född år 1948 eller senare.

Den inverkar också på din invalidpension om du har blivit arbetsoförmögen år 2010 eller senare.

Se livslängdskoefficinterna för de olika årskullarna här.