Pensionsutdrag

Får företagare ett pensionsutdrag?

Också företagare får ett pensionsutdrag. På det syns dina pensionsberättigande FöPL-arbetsinkomster och också inkomsterna för eventuellt annat arbete.

Pensionsutdraget finns alltid att tillgå på adressen www.arbetspension.fi (logga in med dina bankkoder). Tjänsten fungerar bäst må-fre kl. 6-20.

Finns det uppgifter om arbete utomlands på pensionsutdraget?

Om du har arbetat i Sverige kan ditt försäkringsnummer framgå av utdraget. Med hjälp av numret går det att reda ut hur mycket pension du har tjänat in där. Andra pensioner som du tjänat in utomlands finns det inte uppgifter om på utdraget.

Du får närmare upplysningar om utländskt pensionsskydd från Pensionsskyddscentralen. Telefonnumret för frågor på svenska är 029 411 2815.

Finns det uppgifter om min privata pensionsförsäkring på pensionsutdraget?

På pensionsutdraget finns uppgifterna om den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, dvs. den pension som tillväxer av arbete och för vilken arbetsgivaren betalar in avgifterna till arbetspensionsbolaget.

En frivillig pensionsförsäkring som du eventuellt har tecknat och bekostat själv är en fråga mellan dig och det privata livförsäkringsbolaget. Den syns inte på pensionsutdraget.

Hur kan jag få ett pensionsutdrag?

Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag på adressen www.arbetspension.fi. Du behöver dina bankkoder för att logga in. 

Om du inte vill granska ditt pensionsutdrag på nätet skickar vi det hem till dig per post vart tredje år. Därtill skickar vi utdraget årligen till de som har högst fem år kvar till sin lägsta pensionsålder.

Om du redan är på pension på heltid får du inte längre ett pensionsutdrag. Bara deltidspensionärer får fortsättningsvis ett utdrag.

När postas pensionsudraget?

Om du inte vill kontrollera dina uppgifter på nätet kan du få pensionsutdraget per post med tre års mellanrum. Du får pensionsutdraget år

  • 2017 om du är född i maj–augusti
  • 2018 om du är född i september–december
  • 2019 om du är född i januari–april.

Därtill skickar vi årligen ett utdrag till de som har högst fem år kvar till sin lägsta pensionsålder. Vi postar utdragen årligen under juni, juli och augusti månad.

På pensionsutdraget finns uppgifterna om mitt arbete till utgången av förra året. Var är uppgifterna om det här året? Får jag reda på dem någonstans?

På pensionsutdraget finns i regel endast uppgifter fram till föregående kalenderår. Uppgifterna för innevarande år förs in i registren när pensionsbolaget har fått dem från arbetsgivarna och har behandlat dem.

Om du nu skulle gå i pension skulle vi naturligtvis genast ta reda på uppgifterna av din arbetsgivare för att kunna ge pensionsbeslutet.

Stämmer det att man får pension för studier? Jag har blivit färdig våren 2003. Varför finns pensionen för studierna inte med i utdraget?

Om du har studerat och avlagt examen före år 2005 har du inte tjänat in pension för dina studier.

Först från och med år 2005 har också högskole- och yrkesexamina gett rätt till pension i högst 5 års tid.

Pensionen tillväxer då som om studeranden arbetade och fick 727,29 euro i månadslön (enligt 2017 års nivå). Pensionen som du tjänat in på din examen syns på ditt pensionsutdrag tidigast det år som följer på examensåret.

Syns det på utdraget hur en ändring av FöPL-arbetsinkomsten påverkar pensionens storlek?

FöPL-pensionens belopp har beräknats utifrån din gällande FöPL-arbetsinkomst. I beloppet ingår alltså inverkan av ändringarna av arbetsinkomsten och också av tillskottsavgifter eller tillfälligt sänkta avgifter. 

Om det på utdraget också finns en uppskattning av din framtida ålderspensionen, har den gjorts utifrån antagandet att din senast fastställda FöPL-arbetsinkomst är i kraft tills din ålderspension börjar. 

Ta gärna kontakt med oss (må-fre kl. 8-16, tfn 010 195 612) om du överväger att ändra din FöPL-arbetsinkomst, så berättar vi mer!

Vad är KAPL- och KoPL-löner som syns på mitt pensionsutdrag?

KoPL, enligt vilken det ursprungligen försäkrades konstnärer och journalister, trädde i kraft år 1986. KoPL ändrades i början av 1998 så att den utöver konstnärsyrkena också började gälla korttidsanställningar inom den privata sektorn.

Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden trädde i kraft år 1962. De som skulle försäkras enligt KAPL var alla arbetstagare inom bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnbranschen.

Den nya lagen om pension för arbetsgivare (ArPL) som trädde i kraft i början av år 2007 ersatte pensionslagarna KoPL och KAPL.

Det lönar sig att kontrollera på pensionsutdraget att årsinkomsterna för KAPL- och KoPL-anställningar är korrekt registrerade. Det påverkar inte ditt pensionsskydd om KAPL- eller KoPL-löner hänförts till fel månad, om årsinkomsten är rätt angiven.

Vad är pensionsutdraget?

Pensionsutdraget är en förteckning över det arbete som har försäkrats och för vilket du har tjänat in pension.

Av utdraget framgår arbetsgivarnas namn, arbetsinkomsterna av anställningar och företagarverksamhet samt den pension som du har tjänat in. Dessutom syns sådan pension som du har tjänat in på grundval av vissa socialförsäkringsförmåner, t.ex. av studier eller  inkomstrelaterad dagpenning.

Det är viktigt att uppgifterna är riktiga när du i sinom tid går i pension. Det lönar sig att kontrollera uppgifterna noga och meddela om eventuella bristfälliga eller felaktiga uppgifter till oss i god tid.

Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag på adressen www.arbetspension.fi. För att logga in behöver du dina bankkoder.

Vad betyder offentliga sektorns personliga pensionsålder?

Pensionsåldern för anställda inom den offentliga sektorn bestäms utgående från arbetshistorien eller yrket. Denna pensionsålder som bestäms individuellt kallas för personlig pensionsålder.

Pensionsåldern för kommunanställda räknas med en dags noggrannhet utgående från hur mycket tid som berättigar till kommunal pension personen har före utgången av år 1994.

Pensionsåldern för statens och kyrkans anställda bestäms stegvis på en fyra månaders skala utgående från hur mycket pensionsgrundande tid de har i statens eller kyrkans tjänst före år 1994.

Inom staten och kommunerna finns också lägre, yrkesbaserade pensionsåldrar (55–62 år). Den tid då de anställda kunde välja en sådan pensionsålder gick ut år 1996 inom kommunerna och år 1999 inom staten. Den anställda kan gå i pension vid sin personliga eller yrkesbaserade pensionsålder om den offentliga anställningen fortgår ända till pensionsålder utan avbrott. 

Anställda inom den offentliga sektorn kan gå i pension efter att ha uppnått sin lägsta pensionsålder. Ekonomiskt lönar det sig att arbeta minst till den personliga pensionsåldern.

Mer information hittar du på Kevas webbplats.

Vad ska jag göra om utdraget innehåller fel eller om det saknas anställningar?

Meddela oss om någon uppgift på ditt pensionsutdrag behöver rättas. Du når oss vardagar kl. 8 - 16 på numret 010 195 623. I synnerhet lönar det sig att så snabbt som möjligt kontrollera uppgifter som är äldre än sex år. För att korrigera de här uppgifterna behöver du skicka oss arbetsintyg eller lönespecifikationer.

Varför har FöPL-arbetsinkomsten stigit varje år, men den intjänade pensionen har samma belopp?

Arbetsinkomsten i pensionsförsäkringen för företagare uppräknas årligen med lönekoefficienten så att den motsvarar det innevarande årets nivå. Arbetsinkomsten ändras alltså årligen.

På pensionsutdraget anges arbetsinkomsten enligt indexnivån för respektive år. Den intjänade pensionen anges däremot enligt det nyaste årets indexnivå, dvs. det år då pensionsutdraget ges ut.

Därför ser det ut som om den intjänade pensionen inte ändrades, fast arbetsinkomsten stiger år för år.

Varför står det på pensionsutdraget att anställningen har avslutats vid utgången av år 2004, trots att jag fortfarande arbetar hos samma arbetsgivare?

Uppgifterna på pensionsutdraget har indelats på tiden före 2005 och tiden från och med 2005.

Det beror på att reglerna för uträkningen av pensionen ändrades i början av 2005. Den intjänade pensionen räknas nu separat för varje år utgående från årsinkomsterna, och inte längre separat för varje anställning. 

På grund av ändringen av räknesättet har alla anställningar som hade börjat före 2005 avbrutits vid utgången av år 2004 för pensionsuträkningen. Den pension som dittills hade tillvuxit räknas ut enligt de gamla bestämmelserna.