Yrkesinriktad rehabilitering

Hur tryggas min utkomst under rehabiliteringsperioden?

Under rehabiliteringen får du rehabiliteringspenning eller tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd samt rehabiliteringstillägg.

Rehabiliteringsstödets belopp är din invalidpension höjt med 33 %. Vi ersätter även studie- och resekostnader som är nödvändiga för rehabiliteringen.

Rehabiliteringsstödet är skattebelagt.

Vem är berättigad till yrkesinriktad rehabilitering?

Om du riskerar att bli eller redan har blivit arbetsoförmögen lönar det sig att ansöka om arbetspensionsrehabilitering.

Du kan får yrkesinriktad rehabilitering om:

  1. Du har yrkesutbildning eller på arbetshistorien grundad kompetens för något yrke.
  2. Du har tillräckligt med arbetsinkomster.
  3. Du förvärvsarbetar eller din anställning har nyligen upphört.
  4. Risken för arbetsoförmåga är stor och beror på en diagnostiserad sjukdom.
  5. Arbetsoförmågan kan sannolikt förhindras med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.
  6. Rehabiliteringen bedöms minska pensionskostnaderna.