Yrkesinriktad rehabilitering

Det blir inte alltid som man planerat. Din arbetsförmåga kan bli nedsatt till följd av en sjukdom eller skada och din karriär kan avbrytas i förtid. Då blir det aktuellt med yrkesinriktad rehabilitering. Det är en metod som bevisligen fungerar - över 70 procent av alla som genomgått arbetspensionsrehabilitering återgår till arbetslivet.

 • Vad?

  Yrkesinriktad rehabilitering är en verksamhet som stöds av arbetspensionsbolaget och som syftar till att förebygga arbetsoförmåga och hjälpa dig att hitta arbetsuppgifter som är lämpliga för ditt hälsotillstånd.

  I praktiken innebär rehabiliteringen arbetsprövning, arbetsträning, fortbildning eller omskolning samt företagande. Antingen på din gamla arbetsplats eller hos en ny arbetsgivare.

 • Varför?

  Med hjälp av rehabiliteringen får arbetstagaren en ny chans och fler meningsfulla år i arbetslivet, och i slutändan en högre ålderspension.

  För arbetsgivaren innebär rehabiliteringen ekonomiska besparingar, eftersom den minskar sjukfrånvaron och kostnaderna för invalidpension, rekrytering och inskolning.

 • När?

  Ju tidigare ditt rehabiliteringsbehov konstateras och rehabiliteringen inleds, desto bättre bli resultaten.

  Var alltså aktiv med att kontakta arbetsgivaren, företagshälsovården eller arbetspensionsanstalten när du märker att din arbetsförmåga har blivit nedsatt.

 • För vem?

  Rehabiliteringen är avsedd för både arbetstagare och företagare. Ansök om rehabilitering när din arbetsförmåga har blivit nedsatt eller när du återgår till arbetet efter en lång sjukfrånvaro eller en tidsbunden invalidpension.

  Rehabilitering kan också bli aktuellt om du har ansökt om invalidpension men fått avslag på din ansökan.

Yrkesinriktad rehabilitering för företagare

Yrkesinriktad rehabilitering är en del av den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen. Därför har företagare samma rätt till rehabilitering som arbetstagare. I själva verket har företagare utöver de traditionella alternativen arbetsprövning, arbetsträning och utbildning tillgång till ytterligare en förmån, nämligen näringsunderstöd för företagare. Det är enkom avsett som stöd för företagares arbetsförmåga.

Läs mer om olika rehabiliteringsalternativ.

Rätt till yrkesinriktad rehabilitering

Du kan få yrkesinriktad rehabilitering, om

 • Din förvärvsinkomst eller FöPL-arbetsinkomst för de fem senaste kalenderåren är minst 36 342,90 euro (2020).
 • Du har flera års arbetserfarenhet samt yrkesutbildning eller på arbetshistorien grundad kompetens för något yrke.
 • Din anställning fortfarande är i kraft eller du inte har varit arbetslös i över två år.
 • Risken för arbetsoförmåga är stor och beror på en diagnostiserad sjukdom.
 • Arbetsoförmåga sannolikt kan förhindras med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.
 • Rehabiliteringen bedöms minska pensionskostnaderna.
 • Du ännu inte är i den lägsta pensionsåldern i din åldersklass.
 • Du inte genomgår yrkesinriktad rehabilitering som beviljas efter ett olycksfall eller en trafikskada.

Om din arbetsförmåga inte återställs trots rehabiliteringen och du blir tvungen att sluta arbeta, kan du ansöka om invalidpension.

Vanliga frågor: Yrkesinriktad rehabilitering

Hur tryggas min utkomst under rehabiliteringsperioden?

Under rehabiliteringen får du rehabiliteringspenning eller tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd samt rehabiliteringstillägg.

Rehabiliteringsstödets belopp är din invalidpension höjt med 33 %. Vi ersätter även studie- och resekostnader som är nödvändiga för rehabiliteringen.

Rehabiliteringsstödet är skattebelagt.

Vem är berättigad till yrkesinriktad rehabilitering?

Om du riskerar att bli eller redan har blivit arbetsoförmögen lönar det sig att ansöka om arbetspensionsrehabilitering.

Du kan får yrkesinriktad rehabilitering om:

 1. Du har yrkesutbildning eller på arbetshistorien grundad kompetens för något yrke.
 2. Du har tillräckligt med arbetsinkomster.
 3. Du förvärvsarbetar eller din anställning har nyligen upphört.
 4. Risken för arbetsoförmåga är stor och beror på en diagnostiserad sjukdom.
 5. Arbetsoförmågan kan sannolikt förhindras med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.
 6. Rehabiliteringen bedöms minska pensionskostnaderna.