Utkomst under rehabiliteringen

När den yrkesinriktade rehabiliteringen börjar betalar vi dig rehabiliteringsförmån och kostnadsersättningar. På så sätt är din försörjning tryggad under rehabiliteringen.

Det finns två typer av rehabiliteringsförmåner: rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg. Båda är skattepliktig inkomst. Kom alltså ihåg att skaffa ett nytt skattekort och skicka det till oss efter att du får rehabiliteringsbeslutet.

Medan du väntar på att rehabiliteringen ska börja kan du också ha rätt till rehabiliteringsunderstöd.

Rehabiliteringspenning

Vi stöder din yrkesinriktade rehabilitering genom att betala ut rehabiliteringspenning för den tid som du aktivt deltar i rehabiliteringsåtgärder. Beloppet för rehabiliteringspenningen är din kalkylerade invalidpension höjd med 33 procent, dvs. i allmänhet cirka 75 procent av din lön.

Merparten av rehabiliteringarna är oavlönade. Om du ändå får lön under rehabiliteringen betalas rehabiliteringspenningen till din arbetsgivare. Om rehabiliteringspenningen är större än din lön betalas skillnaden mellan dessa ut till dig.

Om du arbetar deltid under rehabiliteringen kan du fråga din rehabiliteringsexpert vilken din inkomstgräns är. Om dina inkomster är över hälften av din tidigare inkomstnivå kan du dock få partiell rehabiliteringspenning. Beloppet utgör hälften av full rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringspenningen betalas ut den första bankdagen varje månad.

Rehabiliteringstillägg

Om du får tidsbunden invalidpension eller delinvalidpension kan du inte få någon rehabiliteringspenning. Däremot får du ett rehabiliteringstillägg på 33 procent på din pension medan du deltar i yrkesinriktad rehabilitering.

Rehabiliteringstillägget betalas en gång i månaden i samband med din tidsbundna invalidpension, eller ditt så kallade rehabiliteringsstöd.

Övriga kostnadsersättningar

Under rehabiliteringen uppstår lätt nya kostnader. Från oss kan du få ersättning för t.ex. rese-, boende- eller studiematerialskostnader. Ersättningarna betalas in på ditt konto efter att vi har fått en fakturakopia över kostnaderna eller t.ex. ett studieintyg av dig. Kostnadsersättningar är inte skattepliktiga.

Ersättningarna täcker dock inte vilka kostnader som helst. I fråga om dem följer vi Arbetspensionsförsäkrarna Tela:s rekommendation.

Logga in till nättjänsten för personkunder för att göra en elektronisk ansökan om ersättning för resekostnader.

Rehabiliteringsunderstöd

Rehabiliteringsunderstöd är en förmån som beviljas i sista hand och efter prövning. Det betalas för tiden mellan rehabiliteringsbeslutet och inledandet av rehabiliteringen samt för tiden mellan rehabiliteringsperioder.

Understödet är avsett för rehabiliteringsklienter som inte är berättigade till några andra förmåner såsom sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning.