Kallelse till bolagsstämma

Till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2017 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor i Åbo, Olofsvägen 2.

Under förutsättning att bolagsstämman fastställer bokslutet och fördelningen av årsvinsten i enlighet med styrelsens förslag, utdelas i dividend 46 euro per aktie så att utbetalningsdagen är 12.5.2017.

Förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsperioden 2017 är följande:

Revisorer: CGR Juha-Pekka Mylén och CGR Hans Bertell
Revisorssuppleanter: CGR-samfundet KPMG Oy Ab och CGR Petter Westerback.

På bolagsstämman behandlas utöver de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma förslaget att ge styrelsen fullmakt att vid behov förvärva bolagets egna aktier så att bolaget samtidigt kan ha högst 15 % av det totala antalet utestående aktier i sin besittning.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 20.4.2017 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.

Boksluts- och övriga bolagsstämmohandlingar är under en veckas tid före bolagsstämman tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor. Kopior av handlingarna sänds utan dröjsmål till aktieägare som det begär. Veritas Pensionsförsäkrings årsberättelse publiceras på bolagets webbplats www.veritas.fi.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör anmäla sig skriftligen (brev, e-post eller fax) senast 26.04.2017 till Pia Kallio, Veritas Pensionsförsäkring, PB 133, 20101 Åbo, eller per e-post: pia.kallio@veritas.fi. Förfrågningar per telefon 010 5501 985. Eventuella fullmakter skall inlämnas i samband med förhandsanmälan. Lunch serveras före mötet kl. 12.

Åbo 6.4.2017

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

Styrelsen