Yrittäjä ja äitiyspäiväraha — myös yrittäjä voi jäädä äitiyslomalle

Iloiset perheuutiset voivat herättää tulevassa yrittäjä-äidissä tukun kysymyksiä. Miten yhdistän yrittäjyyden ja äitiyden? Voiko yrittäjä jäädä äitiyslomalle? Saavatko yrittäjätkin äitiysrahaa?

Ilmajokelainen Taru Hietakangas jäi maa­talousalan yrityksestään äitiyslomalle muu­tama kuukausi sitten. Siirtyminen yrittäjästä kokoaikaiseksi äidiksi sujui hyvin. ”Minulle se oli ehkä helpompaa kuin monelle muulle, koska tämä ei ole ihan perinteisen mallis­ta yrittämistä. Olen työskennellyt ja tehnyt osan palveluista toiselle, isommalle yrityksel­le, eikä minun ole tarvinnut samalla tavalla miettiä esimerkiksi asiakaskunnan säilymistä kuin monen toisen yrittäjän.”

Myös Veritas Eläkevakuutuksen asian­tuntija Christel Wedenberg (kuvassa) on huo­mannut, että yrityksen toimiala vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaiseksi yrittäjän äitiysloma lopulta muodostuu. ”Jotkut pää­tyvät tekemään pari päivää viikossa töitä, jotta asiakaskontaktit säilyvät. Toisilla taas on työntekijä tai yrittäjäkollega, joka ottaa tehtävät hoitaakseen. Ja sellaisiakin yrittäjiä on, jotka ehdottomasti haluavat tehdä töitä täysipainoisesti. Ratkaisut ovat luonnollisesti hyvin yksilöllisiä.”

Yrittäjä voi vaikuttaa äitiyspäi­värahansa määrään YEL-vakuutuksensa kautta

Äitiysvapaan aikana pitäisi tulla myös ta­loudellisesti toimeen. Wedenberg ker­too, että siinä missä työntekijän äitiysraha perustuu palkkaan, yrittäjän äitiysrahan pohjana on hä­nen YEL-vakuutuksensa vahvistettu työtulo. Turvansa tason voi siis varmistaa pitämällä YEL-työtulonsa oikealla tasolla. ”Yrittäjien vanhempainrahat perustuvat viime ve­rotuksessa todettuun YEL-työtuloon. Jos yrittäjä jää vanhempainvapaalle vuonna 2017, katsotaan vuoden 2015 YEL-työtuloa. Päiväraha on karkeasti noin 70 prosenttia työtulosta, ja sitä maksetaan arkipäiviltä.” Jos edeltävien kuuden kuukauden YEL-työtulo on vähintään 20 prosenttia vero­tuksessa todettua työtuloa korkeampi, voi Kelalta hakea äitiyspäivärahan laskemista sen perusteella.

Yrittäjien vanhempainrahat perustuvat viime ve­rotuksessa todettuun YEL-työtuloon. Jos yrittäjä jää vanhempainvapaalle vuonna 2017, katsotaan vuoden 2015 YEL-työtuloa. Päiväraha on karkeasti noin 70 prosenttia työtulosta, ja sitä maksetaan arkipäiviltä.

Taru Hietakangas muistaa vakuutusneu­vojan vinkanneen YEL-työtulon vaiku­tuksesta äitiyspäivärahan määrään, kun hän aloitti yritystoimintansa vuonna 2015. ”Kun sitten selvisi, että jälkikasvua on tulossa, laskimme mieheni kanssa, paljonko äitiyspäivärahaa eri YEL-työtuloilla saa. Kun sitten muutimme yritysmuotoa toiminimestä kommandiittiyh­tiöksi, nostin samalla YEL-työtuloni realisti­semmalle tasolle. YEL-työtulolla yrittäjä pystyy itse vaikuttamaan äitiyspäivärahansa suuruuteen.”

Kun sitten selvisi, että jälkikasvua on tulossa, laskimme mieheni kanssa, paljonko äitiyspäivärahaa eri YEL-työtuloilla saa. Kun sitten muutimme yritysmuotoa toiminimestä kommandiittiyh­tiöksi, nostin samalla YEL-työtuloni realisti­semmalle tasolle. YEL-työtulolla yrittäjä pystyy itse vaikuttamaan äitiyspäivärahansa suuruuteen.

Yrittäjän työhönpaluu joustavampaa kuin työntekijällä

Osa yrittäjistä ei pysty ja osa ei halua jättää yritystään kokonaan äitiyslomallakaan. Yrittäjällä on myös vapaus palata puikkoihin juuri silloin ja siinä tahdissa, kuin itselle parhaiten so­pii. Äitiysrahaan työskentely tekee kuitenkin yleensä loven. ”Sunnuntaisin ja arkipyhinä saa työs­kennellä rajoituksetta, sillä äitiysrahaa maksetaan vain arkipäiviltä. Jos sorvin äärel­le asettuu arkena, laskee yrittäjän vanhempainraha kyseisiltä päiviltä minimiin”, Christel Weden­berg opastaa.

Jos työ on vain hyvin satunnaista tai työpai­kalta pysyy kokonaan poissa, äitiysloman ajalta ei tarvitse maksaa YEL-maksuja. Yrittä­jän pitää silloin itse päättää vakuutuksensa. Jos töitä tekee niin, että työpanos vastaa vä­hintään 7 650 euroa vuodessa, YEL-vakuutus tarvitaan. ”Yleensä äitiyslomalla tehdään töitä vähem­män kuin normaalisti, joten YEL-työtulokin voi olla alhaisempi kuin muuten. Ja sen mu­kaan maksutkin ovat sitten pienempiä.”

Taru Hietakankaan arki pyörii tällä het­kellä niin tiiviisti reilun parin kuukauden ikäisen lapsen ympärillä, ettei työhön paluu ole vielä käynyt mielessäkään. ”Nyt en pys­tyisikään vielä töitä tekemään, mutta ehkä jossain vaiheessa voisin alkaa tehdä vaikka lomituksia ja tuurauksia", Hietakangas tuumii.

  • Äitiysrahaa voi saada 105 arkipäivältä eli noin neljä kuukautta.
  • Äitiysrahan jälkeen voi saada vanhem­painrahaa 158 arkipäivältä eli noin kuu­si kuukautta. Vanhemmat voivat jakaa vanhempainrahakauden haluamallaan tavalla.
  • Isyysrahaa voi saada 54 arkipäivältä eli noin yhdeksän viikkoa, josta 1–18 arki­päivää saa olla samanaikaisesti äitiysra­han kanssa.
  • Vanhempainrahan jälkeen voi hakea kotihoidon tukea, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta

Lähde: www.kela.fi

Yrittäjän YEL-vakuutukseen perustuvat äitiys- ja isyyspäivärahan lisäksi myös yrittäjän vanhempainraha, yrittäjän sairauspäiväraha, sekä yrittäjän työttömyysturva ja vanhuuseläke.

Lisätietoa YEL-vakuutuksesta