Johto ja hallinto

Työeläkevakuutusosakeyhtiö Veritas (Veritas Eläkevakuutus) on noteeraamaton osakeyhtiö.

Keskeiset hallintoelimemme ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallintomme ja johtamiskäytäntömme perustuvat työeläkeyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja osakeyhtiöiden hallintoa koskevaan sääntelyyn sekä yhtiöjärjestykseemme.

Lisäksi noudatamme soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnoimaa listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta.

Hyvän hallintotavan (Corporate Governance) tavoitteena on läpinäkyvä hallinto ja toiminta sekä tehokas omistajaohjaus. Läpinäkyvä hallinto vahvistaa asiakkaiden luottamusta työeläkejärjestelmän toimivuuteen ja Veritakseen eläkkeiden turvaajana.

Työmarkkinaosapuolet ovat olleet keskeisessä roolissa työeläkealaa luotaessa ja kehitettäessä. Siksi he ovat keskeisesti myös työeläkeyhtiöiden hallinnossa mukana. Myös Veritaksen hallituksessa ja hallintoneuvostossa on mukana työmarkkinaosapuolten edustus.

Veritaksen hallinnon ja johdon rakenne

veritas-hallintorakenne-fi_0.png