Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että Veritasta johdetaan ammattitaitoisesti ja terveitä toimintaperiaatteita noudattaen ja että yhtiön toiminta on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

  • päättää strategisista tavoitteista ja yhtiön kokonaisstrategiasta
  • laatia ja vahvistaa yhtiön sijoitussuunnitelma sekä valvoa sijoitustoimintaa
  • vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet, laatia ja vahvistaa yhtiön riskienhallintasuunnitelma sekä arvioida vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämistä ja tarkoituksenmukaisuutta
  • kutsua yhtiökokous koolle.

Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa hallintoneuvosto. Tiedot hallituksen jäsenille vuodelta 2016 maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen vuosikertomuksesta (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, liite 1).

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kolme valmisteluvaliokuntaa; nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta sekä sijoitus- ja riskivaliokunta.

  • Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön ylimmän johdon nimitykset hallituksen käsiteltäviksi. Valiokunta valmistelee myös yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, kannustinjärjestelmää sekä johtoryhmän korvauksia koskevat kysymykset. Valiokunnan työtä johtaa hallituksen puheenjohtaja. Valiokuntaan kuuluu kaksi muuta jäsentä, joista toinen on hallituksen varapuheenjohtaja. Vakuutetut ovat aina edustettuina valiokunnassa.
  • Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpano on sama.
  • Sijoitus- ja riskivaliokunta osallistuu sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelman ja siihen mahdollistesti tehtävien merkittävien muutosten valmisteluun. Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä; kaikki hallituksen jäseniä, joilla on vankka sijoitusosaaminen.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee syyskokouksessaan hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työnantajien ja samoin vähintään neljäsosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten pohjalta. Vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla tulee olla yhtä monta edustajaa, jotka yhdessä muodostavat vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet vuonna 2018

Stefan Mutanen, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Ralf Sund, pääekonomisti (STTK), varapuheenjohtaja
Ulla Achrén, hallintojohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK)
Stefan Kapténs, talousjohtaja
Henrik Karlsson, varainhoitaja
Timo Ketonen, yrittäjä

Hannu Louhi, konsernijohtaja (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK)
Annika Rönni-Sällinen, johtaja (SAK)
Lasse Svens, toimitusjohtaja
Antti Tanskanen, asiantuntija (EK)
Christel Tjeder, varapuheenjohtaja (Akava)

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa tammikuussa. Hallituksen sihteerinä toimii Piia Vuoti, johtaja, lakiasiat ja edunvalvonta.

Hallitusjäsenten muihin luottamustoimiin voit tutustua täältä.

Varajäsenet

Piia Alvesalo, viestintäpäällikkö (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK)
Jörgen Grandell, johtaja
Hannu Jouhki, (SAK)

Sijoitus- ja riskivaliokunta

Lasse Svens, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK)
Stefan Mutanen, toimitusjohtaja
Annika Rönni-Sällinen, johtaja (SAK)

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta

Stefan Mutanen, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Ralf Sund, pääekonomisti (STTK)
Lasse Svens, toimitusjohtaja
Antti Tanskanen, asiantuntija (EK)