Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että Veritasta johdetaan ammattitaitoisesti ja terveitä toimintaperiaatteita noudattaen ja että yhtiön toiminta on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

  • päättää strategisista tavoitteista ja yhtiön kokonaisstrategiasta
  • laatia ja vahvistaa yhtiön sijoitussuunnitelma sekä valvoa sijoitustoimintaa
  • vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet, laatia ja vahvistaa yhtiön riskienhallintasuunnitelma sekä arvioida vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämistä ja tarkoituksenmukaisuutta
  • kutsua yhtiökokous koolle.

Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa hallintoneuvosto. Tiedot hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kolme valmisteluvaliokuntaa; nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta sekä sijoitus- ja riskivaliokunta.

  • Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön ylimmän johdon nimitykset hallituksen käsiteltäviksi. Valiokunta valmistelee myös yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, kannustinjärjestelmää sekä johtoryhmän korvauksia koskevat kysymykset. Valiokunnan työtä johtaa hallituksen puheenjohtaja. Valiokuntaan kuuluu kaksi muuta jäsentä, joista toinen on hallituksen varapuheenjohtaja. Vakuutetut ovat aina edustettuina valiokunnassa.
  • Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita.
  • Sijoitus- ja riskivaliokunta osallistuu sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelman ja siihen mahdollisesti tehtävien merkittävien muutosten valmisteluun. Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä; kaikki hallituksen jäseniä, joilla on vankka sijoitusosaaminen.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Veritas Eläkevakuutuksen hallitukseen kuuluu 12 jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallintoneuvosto valitsee syyskokouksessaan hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä vähintään kuudesosa valitaan työnantajien ja vähintään kolmasosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten pohjalta. Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet vuonna 2020

Puheenjohtaja: Kaj-Gustaf Bergh, OTK, DE, hallitusammattilainen
Varapuheenjohtaja: Christel Tjeder, KTM,  I. varapuheenjohtaja, Suomen Ekonomit

Håkan Ekström, yo., toimialajohtaja, JHL 
Hannu Jouhki, KTM, YTM, johtaja, SAK
Stefan Kapténs, KTM, talousjohtaja, EK
Henrik Karlsson, VTM, toimitusjohtaja
Timo Ketonen, KTM, yrittäjä
Andreas Remmer, OTK, johtaja
Lasse Svens, KTM, toimitusjohtaja
Antti Tanskanen, FT, SHV, asiantuntija, EK
Taina Vallander, FM, johtaja, STTK
Maria Vanhatalo-Thijssen, FM, toimitusjohtaja

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa tammikuussa. Hallituksen sihteerinä toimii Piia Vuoti, johtaja, lakiasiat ja compliance.

Hallitusjäsenten muihin luottamustoimiin voit tutustua täältä.

Varajäsenet

Piia Alvesalo, FM, viestintäpäällikkö, EK
Jörgen Grandell, agr., johtaja
Kenneth Jönsson, ins., toiminnanjohtaja, DIFF

Sijoitus- ja riskivaliokunta

Lasse Svens (puheenjohtaja), Kaj-Gustaf Bergh, Andreas Remmer ja Christel Tjeder

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja), Christel Tjeder, Mia Vanhatalo-Thjissen, Antti Tanskanen. 

Tarkastusvaliokunta

Stefan Kapténs (puheenjohtaja), Hannu Jouhki, Henrik Karlsson ja Antti Tanskanen