Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisen toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Johtoryhmä johtaa yhtiön toimintaa hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimitusjohtajan johtamaan johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä. Johtoryhmän jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä toimintoja. Johtoryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee vuosittain. Muut johtoryhmän jäsenet valitsee toimitusjohtaja.

Jan-Erik Stenman, tj., oik. kand., LL.M., puheenjohtaja
Kaisa Forsström, johtaja, oik. kand., toimitusjohtajan sijainen
Niina Bergring, sijoitusjohtaja, kauppat. maist.
Teppo Rakkolainen, päämatemaatikko, fil. tri., SHV
Michael Röllich, myyntijohtaja, dipl.ins.
Tommy Sandås, talousjohtaja, kauppat. maist.
Stefan Strandberg, johtaja, valtiot. maist.

Henkilöstön edustaja:
Linda Mattsson, vakuutusyhteyspäällikkö
Henkilöstön edustaja, varajäsen:
Elina Saarinen, tiedottaja

Yhtiön hallitus on nimittänyt KTK, MBA Carl Petterssonin Veritaksen uudeksi toimitusjohtajaksi. Pettersson osallistuu johtoryhmän työskentelyyn 1.5.2017 alkaen ja siirtyy toimitusjohtajaksi syksyllä.

Johtoryhmän sihteerinä toimi markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi

Tasehallintaryhmä

Veritaksessa on aktiivisesti toimiva tasehallintaryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä periaatekysymyksiä. Ryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi edustajat sijoitus-, riskienhallinta-, aktuaari- ja taloushallintotoiminnoista.

Palkat, johdon eläkeikä ja muut edut

Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja päämatemaatikon palkkaedut ja muut työehdot. Lisätietoja maksetuista palkoista löytyy palkka- ja palkkioselvityksestä sekä Veritaksen vuosikertomuksista.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on toimitusjohtajaa lukuun ottamatta sama kuin yleinen eläkeikä Suomessa. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön kannusteohjelman piiriin.

Osakeomistukset

Tiedot johtoryhmäläisten osakeomistuksista on listattu Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa.

Omistuksissa listataan pörssiyhtiöiden osakkeet ja muut säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet tai niihin oikeuttavat arvopaperit, jotka johtoryhmään kuuluva omistaa henkilökohtaisesti tai määräysvaltayrityksensä, alaikäisten lastensa tai muuten holhottaviensa kautta.