Lainanottajan tai lainanottajan edustajan henkilötietojen käsittely

Missä tarkoituksessa ja millä perusteella Veritas käsittelee tietojani?

Veritas harjoittaa lainaustoimintaa osana sijoitustoimintaansa.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja:

 • lainasopimuksen tekemistä ja toimeenpanoa varten
 • luottotietojen tarkistamista varten luottotietolain nojalla maksukyvyn varmistamiseksi
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaista asiakkaan tunnistamista varten ja
 • asiakassuhteen hoitamista ja yhteydenpitoa varten.

Voimme käsitellä henkilötietoja myös omien hallinnollisten tai laina-asiakashallintaan liittyvien järjestelmien ylläpitämiseksi, laadunvalvontaa ja riskienhallintaa varten.

Henkilötietojen antaminen on sekä lakisääteinen että sopimukseen perustuva vaatimus. Oikeus henkilötietojen keräämiseen perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtiin (käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena sekä käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi).

Ellei tietoja toimiteta ennen lainasopimuksen tekemistä, se voi estää lainan myöntämisen.

Emme käsittele henkilötietojasi muissa kuin edellä mainituissa tarkoituksissa.

Mitä minua koskevia tietoja Veritas käsittelee?

Meillä on sinusta seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja:

 • lainasopimukseen liittyvät tiedot
 • perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa ja tunnistamista varten
 • lainan ja vakuuksien maksuun liittyvät tiedot
 • lainavakuuteen liittyvät tiedot kuten sen suorittamiseen liittyvät tiedot

Nämä tiedot sisältävät:

 • tiedot lainasopimuksen sisällöstä, kuten laina-aika ja tiedot lyhennyksistä
 • perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa ja tunnistamista varten kuten joko lainanottajan tai sen edustajan nimi, henkilötunnus, postiosoite, postinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • lainan ja vakuuksien maksuun liittyvät tiedot kuten maksuhistoriatiedot
 • muut asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten oikeushenkilön osalta tiedot omistajista (mm. tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot), oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet ja lainanottajan edustajan edustusoikeutta koskevat tiedot
 • Takaajiin ja vakuudenantajiin liittyvät tiedot

Keneltä Veritas saa asiani hoitamiseksi tarvittavat tiedot?

 • sinulta itseltäsi
 • kauppa-, säätiö- ja yhdistysrekistereistä
 • yleisistä asiakastietokannoista
 • Veritaksen omista järjestelmistä

Kuinka kauan Veritas säilyttää tietojani?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin lainasopimus on voimassa sekä sen jälkeen lain edellyttämän ajan. Veritaksella on velvollisuus säilyttää lainasopimuksiin liittyviä kirjanpitotietoja kirjanpitolainsäännösten mukaisen ajan. Asiakkaan tunnistustiedot säilytetään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Määräajan päättymisen jälkeen poistamme tietosi  Veritaksen tietojärjestelmistä.

Kenelle Veritas saa luovuttaa tietojani?

Tietoja ei luovuteta muutoin kuin lain nojalla.

Millaisin turvatoimin ja -menettelyin Veritas suojaa henkilötietojani?

Käsittelemme henkilötietojasi aina huolellisesti ja huolehdimme yksityisyydestäsi. Tämä varmistetaan tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimin.

Käyttövaltuushallinnan kautta huolehdimme, että henkilötietojasi käsittelee vain ne henkilöt, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Henkilöstöämme koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja kaikki ovat allekirjoittaneet erillisen vaitiolositoumuksen. Henkilöstömme koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen käsittelyssä ja siihen liittyvien riskien ennaltaehkäisemisessä. Huolehdimme sisäisellä valvonnalla siitä, että henkilöstömme noudattaa henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Samat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset koskevat myös alihankkijoitamme.

Tietojasi säilytetään kulunvalvonnalla ja erilaisten turvallisuusjärjestelmien avulla suojatuissa datakeskuksissa ja Veritaksen omissa toimitiloissa. Varmistamme myös erillisillä teknisillä tietoturvaratkaisuilla, että tietojesi luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys/saatavuus ja vikasietoisuus täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Siirretäänkö ja käsitelläänkö tietojani EU/ETA-alueen ulkopuolella?

Henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tehdäänkö tietojeni perusteella automatisoituja päätöksiä tai profilointia?

Ei tehdä.

Miten voin saada lisätietoja henkilötietojeni käsittelystä?

Jos haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Veritaksessa, tutustu Tietosuoja-osioon veritas.fi-verkkosivuillamme.

Onko minulla oikeus saada tieto minua koskevista henkilötiedoista?

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja Veritaksessa vai ei.

Siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista.

Pyydämme sinua toimittamaan tietopyyntösi tietopyyntölomakkeemme kautta. Tietopyyntö vaatii vahvan tunnistautumisen.

Toimitamme tiedot sinulle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet pyyntösi. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella tietyissä tilanteissa. Jos määräaikaa pidennetään, ilmoitamme siitä sinulle kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta.

Miten menettelen henkilötietojeni täydentämiseksi tai oikaisemiseksi?

Jos sinulle toimittamissamme henkilötiedoissa on puute, epätarkkuus tai virhe, sinulla on oikeus pyytää tietojesi täydentämistä tai oikaisemista. Tämä koskee myös vanhentunutta tietoa. Pyydämme sinua toimittamaan täydennys- tai oikaisupyyntösi Veritakseen verkkosivujemme kautta. 

Onko minulla oikeus saada henkilötietoni poistetuksi?

Yllä mainittuja henkilötietoja ei poisteta niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeen yllä mainittuihin lakiin tai sopimukseen perustuviin tarkoituksiin.

Jokaisella on oikeus vaatia poistamaan häntä koskevat tiedot, kun käsittelylle ei ole enää perustetta. Sinulla on oikeus pyytää Veritasta rekisterinpitäjänä poistamaan esim. sinua koskevat vanhentuneet tiedot.

Kyseinen oikeus soveltuu tilanteisiin, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, käsittelylle ole enää muuta laillista perustetta, eikä niitä tarvitse säilyttää lain perusteella.

Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen poistamista ei koske niitä tilanteita, joissa tiedot on lain mukaan velvollisuus säilyttää tai jos tiedot on tarpeen säilyttää oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietoja ei siis ole mahdollista vaatimuksesta poistaa sinä aikana, jona ne on tarpeen säilyttää edellä mainituissa tilanteissa.

Henkilötietosi poistetaan kuitenkin ilman erillistä pyyntöä sen jälkeen, kun määräaika niiden säilyttämiseen on päättynyt.

Voinko kieltää tai rajoittaa henkilötietojeni käsittelyä?

Sinulla on oikeus siihen, että Veritas rekisterinpitäjänä rajoittaa sinua koskevien tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen tietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

Tästä huolimatta tietojasi voidaan edelleen säilyttää. Ennen rajoituksen poistamista, sinulle annetaan ilmoitus asiasta.  Voit käyttää oikeutta esimerkiksi, jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden tai käsittelyn lainmukaisuuden. Käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun tietojen paikkansapitävyys tai käsittelyn lainmukaisuus varmistetaan. Jos tietojen käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan käsitellä vain tietyin edellytyksin (esim. suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi).

Voinko vaatia henkilötietojeni siirtämistä toiseen järjestelmään?

Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen siirtämistä toiseen järjestelmään ei koske lainanottajiin liittyviä henkilötietoja, joita kerätään ja käsitellään sopimuksen tai lain nojalla, joten tietojesi siirtäminen ei ole mahdollista.

Onko minulla oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa?

Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Kenelle voin valittaa henkilötietojeni käsittelystä?

Jos olemme kieltäytyneet toteuttamasta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, ilmoitamme sinulle lakiperusteisen syyn kielteiseen vastaukseemme viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Jos olet saanut Veritakselta kielteisen vastauksen pyyntöösi, voit viedä asian tietosuojaviraston käsiteltäväksi. Saat Tietosuojaviraston yhteystiedot vastauksessamme. Tietosuojaviraston päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tietosuojaviraston päätös sisältää valistusosoituksen, jossa sinulle annetaan ohjeet valituksen tekemiseen hallinto-oikeuteen.

Miten voin olla yhteydessä Veritakseen?

Henkilötietopyynnöt tehdään ensisijaisesti veritas.fi-sivuston tietopyyntölomakkeella.

Voit myös olla yhteydessä Veritakseen puhelimitse, kirjeitse tai suojatun sähköpostipalvelun kautta.

Mikä on tämän selosteen oikeusperuste?

Tämä seloste perustuu EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.