Markkinointirekisterissä rekisteröity henkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas (0141187-2). Osoitteemme on PL 133, (Olavintie 2), 20101 Turku.

Missä tarkoituksessa käsittelemme tietojasi ja mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Ylläpidämme ja käsittelemme tässä tehtävässä yrityksenne TyEL-vakuutusasioita hoitavien henkilöiden yhteystietoja ja YEL-vakuutusasioissa YEL-vakuutetun tietoja asiakashankinnan ja mainonnan kohdentamiseen.

Tietojasi käsitellään seuraavissa tilanteissa:

 • TyEL-vakuutustarjousten tekemisen yhteydessä
 • YEL-vakuutustarjousten tekemisen yhteydessä                                                           
 • tarjousta edeltävän kontaktin luomisessa
 • myyntitapaamisen järjestämisessä
 • suoramarkkinoinnissa tai siihen rinnastettavassa yhteydenpidossa
 • tapahtumamarkkinoinnissa ja tapahtumien järjestämisessä.

Emme käsittele markkinointirekisterissä olevia henkilötietojasi muussa kuin näissä tarkoituksissa.

Käsittelyn oikeusperusteena on Veritakseen rekisterinpitäjänä sovellettava Euroopan unionin oikeus.

Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi?

Veritas ei luovuta tässä selosteessa mainittuja tietoja eteenpäin.

Siirretäänkö ja käsitelläänkö tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolella?

Ei siirretä.

Mikä on henkilötietojen säilytysaika ja mihin se perustuu?

TyEL- ja YEL-vakuutustarjouksia sekä myynnin- ja markkinoinnin kohdentamista varten kerättyjä tietoja säilytetään seuraavasti:

 • Säilytämme potentiaalisten asiakasyritysten tietoja 24 kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasjärjestelmästämme. Mikäli teemme potentiaaliselle asiakasyritykselle tarjouksen, 24 kuukauden säilytysaika alkaa tarjousprosessin päättymisestä.
 • Suoramarkkinoinnissa tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan. Potentiaalisten asiakkaiden suoramarkkinointiin tietoja säilytetään 24 kuukautta.
 • Chat-palvelutiedot: 1 kuukausi ja seitsemän päivää.

Onko sinulla oikeus saada tietoa sinua koskevista henkilötiedoista?

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja Veritaksessa vai ei.

Siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista.

Henkilötietopyynnöt tehdään ensisijaisesti veritas.fi-sivuston tietopyyntölomakkeella. Tietopyyntö vaatii vahvan tunnistautumisen. 

Voit myös olla yhteydessä Veritakseen puhelimitse, kirjeitse tai suojatun sähköpostipalvelun kautta.

Toimitamme tiedot sinulle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet pyyntösi. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella tietyissä tilanteissa. Jos määräaikaa pidennetään, ilmoitamme siitä sinulle kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta.

Miten henkilötietoja voi oikaista tai poistaa?

Jos sinulle toimittamissamme henkilötiedoissa on puute, epätarkkuus tai virhe, sinulla on oikeus pyytää tietojesi täydentämistä tai oikaisemista. Tämä koskee myös vanhentunutta tietoa. Pyydämme sinua toimittamaan täydennys- tai oikaisupyyntösi Veritakseen verkkosivujemme kautta.

Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen poistamista ei koske Veritaksen lakisääteisessä eläkevakuutustoiminnassa käsittelemiä tietojen eikä niitä tilanteita, joissa tiedot on tarpeen säilyttää oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Eläkevakuuttamiseen kuuluvia tietoja ei siis ole mahdollista poistaa vaatimuksesta sinä aikana, jona ne ovat tarpeen lakisääteisen eläkevakuutuksen hoitamisessa. Henkilötietosi poistetaan kuitenkin ilman erillistä pyyntöä sen jälkeen, kun määräaika niiden säilyttämiseen on päättynyt.

Jos sinulla tai yritykselläsi ei ole aiempaa asiakassuhdetta Veritakseen, sinulla on oikeus pyynnöstä saada henkilötietosi poistetuksi.

Voitko kieltää tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä?

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme rekisterinpitäjänä sinua koskevien tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen tietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä. Tästä huolimatta tietojasi voidaan edelleen säilyttää. Ennen rajoituksen poistamista, sinulle annetaan ilmoitus asiasta.  Voit käyttää oikeutta esimerkiksi, jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden tai käsittelyn lainmukaisuuden. Käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun tietojen paikkansapitävyys tai käsittelyn lainmukaisuus varmistetaan. Jos tietojen käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan käsitellä vain tietyin edellytyksin (esim. suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi).

Koska toiminnassamme on kyse lakisääteisen eläketurvan toimeenpanosta, olemme velvollisia käsittelemään henkilötietojasi eikä käsittelyä voida kieltää tai rajoittaa, ellei rajoittamiselle ole selkeitä perusteita.

Siltä osin kun henkilötietosi säilyttämisen perusteena on asiakashankinta tai markkinointitoimet, sinulla on oikeus kieltää tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

Onko sinulla oikeus siirtää henkilötietojasi?

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot, jonka jälkeen voit halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä koskee vain tietoja, jotka olet itse toimittanut Veritakseen.

Toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.

Voinko vastustaa suoramarkkinointia?

Kyllä.  Sinulla on oikeus vastustaa suoramarkkinointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksessa.

Miten henkilötietojen käsittelystä voi valittaa?

Jos olemme kieltäytyneet toteuttamasta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, ilmoitamme sinulle lakiperusteisen syyn kielteiseen vastaukseemme viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Jos olet saanut Veritakselta kielteisen vastauksen pyyntöösi, voit viedä asian tietosuojaviraston käsiteltäväksi. Saat Tietosuojaviraston yhteystiedot vastauksessamme. Tietosuojaviraston päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tietosuojaviraston päätös sisältää valitusosoituksen, jossa sinulle annetaan ohjeet valituksen tekemiseen hallinto-oikeuteen.

Tekeekö Veritas tietojen perusteella automatisoituja päätöksiä tai profilointia?

Ei tee.

Mitä henkilötietoja Veritas käsittelee?

Kohdentaaksemme asiakashankintaa ja markkinointia, meillä on sinusta seuraavaan henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja:

 • perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa sekä tunnistamista varten

Nämä tiedot sisältävät:

 • perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa sekä tunnistamista varten: nimi, yrittäjien kohdalla myös henkilötunnus tai syntymäaika (vakuutusmaksun määrittämistä varten), työnimike, rooli, yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite), asiointikieli.

Mistä saamme asiasi hoitamiseksi tarvittavat tiedot?

Vakuutustemme tarjoamista ja myynnin ja markkinoinnin kohdistamista varten saamme säännönmukaisesti tietoja:

 • sinulta itseltäsi
 • vakuutushakemukselta
 • maksullisista ja julkisista yrityshakemistoista
 • yritysten omilta verkkosivuilta ja muusta julkisesta medianäkyvyydestä
 • myyntikumppaneiltamme ja asiamiehiltämme sekä meklareilta
 • chat-palvelumme tarjoajalta.

Millaisin turvatoimin suojaamme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi aina huolellisesti ja huolehdimme yksityisyydestäsi. Tämä varmistetaan tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimin.

Käyttövaltuushallinnan kautta huolehdimme, että henkilötietojasi käsittelee vain ne henkilöt, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Henkilöstöämme koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja kaikki ovat allekirjoittaneet erillisen vaitiolositoumuksen. Henkilöstömme koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen käsittelyssä ja siihen liittyvien riskien ennaltaehkäisemisessä. Huolehdimme sisäisellä valvonnalla siitä, että henkilöstömme noudattaa henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Samat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset koskevat myös alihankkijoitamme.

Tietojasi säilytetään kulunvalvonnalla ja erilaisten turvallisuusjärjestelmien avulla suojatuissa datakeskuksissa ja Veritaksen omissa toimitiloissa. Varmistamme myös erillisillä teknisillä tietoturvaratkaisuilla, että tietojesi luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys/saatavuus ja vikasietoisuus täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Miten voin saada lisätietoja henkilötietojeni käsittelystä?

Jos haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Veritaksessa, tutustu Tietosuoja-osioon verkkosivuillamme osoitteessa veritas.fi/tietosuoja.