TyEL-vakuutuksen ottaminen

Ketkä vakuutetaan TyEL:n mukaan?

Työsuhteessa olevat 17 täyttäneet työntekijät, joiden kuukausiansio yltää vähintään rajamäärään, tulee vakuuttaa TyEL:n mukaan. Kaikki yksityisen sektorin työntekijät merimiehiä lukuun ottamatta vakuutetaan TyEL:n mukaan, myös eläkkeellä olevat.

Vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta:

  • Jos työntekijä on syntynyt 1957 tai aikaisemmin, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 68 vuotta
  • Jos hän on syntynyt 1958–1961, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 69 vuotta
  • Jos hän on syntynyt 1962 tai myöhemmin, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 70 vuotta.

Mitä ovat TaEL, LEL ja TEL?

TaEL, LEL ja TEL ovat vanhoja eläkelakeja, jotka yhdistyivät vuonna 2007 TyEL-eläkelaiksi.

1.1.2007 alkaen kaikki yksityisen alan työntekijät merimiehiä lukuun ottamatta vakuutetaan TyEL-lain mukaan. Lue lisää TyEL-vakuuttamisesta.

31.12.2006 saakka rakennus-, metsä-, satama- ja maatalousalalla työsuhteessa tehdyt työt vakuutettiin LEL-lain mukaan. TaEL:iin taas kuuluivat työsuhteessa olevat toimittajat ja taiteilijat sekä muut laissa luetellut, luovaa työtä tekevät ammattiryhmät. Vuodesta 1998 alkaen TaEL koski myös muiden kuin LEL-alojen pätkätyösuhteita.

Mitä tarkoittaa TyEL-vakuutuksen henkilöpiiri?

 

TyEL-vakuutus kattaa kaikki vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt, joille työnantaja on velvollinen järjestämään TyEL:n mukaisen eläketurvan. Työnantaja voi kuitenkin myös jakaa työntekijät useaan ryhmään eli henkilöpiiriin ja ottaa näille omat vakuutukset. Jos työnantajalla on rinnakkain useita vakuutuksia, tulee näiden henkilöpiirien yhteensä käsittää työnantajan kaikki työntekijät.

Miten työntekijä vakuutetaan, kun hän täyttää 68 vuotta?

Vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta:

  • Jos työntekijä on syntynyt 1957 tai aikaisemmin, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 68 vuotta
  • Jos hän on syntynyt 1958–1961, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 69 vuotta
  • Jos hän on syntynyt 1962 tai myöhemmin, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 70 vuotta.

Vakuuttamisvelvollisuuden kannalta ei ole väliä, jatkuuko työsuhde katkeamattomana vai onko kyse uudesta työsuhteesta.

Miten ulkomailla tehty työ vakuutetaan?

Pääsääntöisesti ulkomailla tehtävä työ vakuutetaan työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat esimerkiksi lähetetyt työntekijät, useassa maassa työskentelevät ja poikkeusluvan saaneet. Katso lisätietoja.

Miten vakuutan 17 vuotta täyttäneen työntekijän?

TyEL-vakuutukseen ilmoitetaan palkka, joka on maksettu työntekijälle 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien riippumatta siitä, milloin se on ansaittu. Ansiot vakuutetaan, jos ne ylittävät minimirajan.

Esimerkki: Työntekijä on täyttänyt 17 vuotta 15.6.2017. Jos hänelle on maksettu palkkaa 30.6.2018, sitä ei vakuuteta. Jos palkkaa sen sijaan on maksettu 15.7.2018, se vakuutetaan.

Miten vapaaehtoinen ja lakisääteinen eläkevakuutus eroavat toisistaan?

Työeläke lasketaan ikävuosien 17–67 aikaisista työansioista. Kertyneellä eläkkeellä ei ole euro- eikä prosenttimääräistä kattoa. Työeläke säilyttää arvonsa, koska eläkkeen perusteena olevat ansiot ja maksettavat eläkkeet on sidottu palkka- ja hintatason muutoksia seuraaviin indekseihin. Lakisääteisestä eläketurvasta kertynyt eläke on nostettavissa heti mm. työkyvyttömyys- ja perhe-eläketapauksissa. Yrittäjän tapauksessa lisäksi lakisääteiseen yrittäjäeläkkeeseen ilmoitettu työtulo otetaan huomioon laskettaessa esim. sairaus- ja työttömyyspäivärahaa.

Eläketurvaa voi täydentää vapaaehtoisella lisäeläketurvalla, joka on työnantajan tai henkilön itsensä järjestämää. Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen maksetaan sovittu summa kuukausittain sovitun ajan.

Työntekijä saa nostaa näin säästettyä eläkettä tietyn ajan eläkkeelle jäämisen yhteydessä (esim. 2–5 vuoden ajan). Vapaaehtoisen eläketurvan perusteena eivät ole ansiot ja sitä ei ole sidottu palkka- ja hintatason muutoksia seuraaviin indekseihin. Vapaaehtoista eläketurvaa ei oteta huomioon laskettaessa työkyvyttömyys- tai perhe-eläkettä eikä työttömyys- tai sairauspäivärahaa.

Miten voin siirtää TyEL-vakuutukseni Veritakseen?

TyEL-vakuutuksen voi irtisanoa maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Vakuutus siirtyy Veritakseen kolmen kuukauden päästä irtisanomisesta eli esim. 31.3. irtisanottu vakuutus alkaa Veritaksessa 1.7.

Vakuutuksen on oltava ollut voimassa vähintään vuoden edellisessä yhtiössä ennen kuin sen voi siirtää.

Vakuutus irtisanotaan toimittamalla siirtohakemus Veritakseen. Veritas hoitaa irtisanomisen edelliseen yhtiöön siirtohakemuksen saatuamme.

Siirry sähköiseen TyEL-siirtohakemukseen.

Mitkä työntekijän ansiot kuuluu TyEL-vakuuttaa?

 

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin. Yleensä kaikista työntekijän ennakonpidätyksen alaisista ansioista maksetaan TyEL-maksut ja niistä karttuu eläkettä. Ansiot vakuutetaan, jos ylittävät minimirajan. Ansiot voivat koostua useasta työsuhteesta samalla työnantajalla saman kuukauden aikana. Alle ansiorajan jäävät kuukausiansiot työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti.

Voiko työnantaja sopia eläkevakuuttamisesta suoraan työntekijän kanssa?

Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia keskenään lakisääteisen eläkevakuutuksen järjestelyistä.

Työnantaja on työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan velvollinen järjestämään palkkaamilleen työntekijöille eläketurvan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan on otettava työntekijöille työeläkevakuutus, ja osallistuttava sen kustannuksiin maksamalla oma osuutensa eläkevakuutusmaksuista. Työntekijä on puolestaan velvollinen maksamaan työntekijän eläkevakuutusmaksun. 

 

Voiko vakuutus olla voimassa ilman työsuhteita?

TyEL-vakuutus voi olla voimassa ns. lepäävänä, jos yrityksessä ei ole työntekijöitä. Tällöin vakuutuksesta ei mene maksuja. Mutta jos työntekijöitä ei ole tulossa jatkossakaan, vakuutus tulisi päättää. 

Jos vakuutus on jätetty lepäämään palkanmaksun uupuessa, pitää työnantajan ilmoittaa tästä erillisellä ilmoituksella tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

 

 

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!