Työsuhde- ja palkkailmoitukset

Ilmoitetaanko palkkatiedot kuukausittain vai vuosittain?

Vakuutushakemuksessaan sopimustyönantaja valitsee itse, ilmoittaako hän työntekijöidensä palkkatiedot vuosittain vai kuukausittain. Ilmoitustapaa voi myöhemmin muuttaa ilmoittamalla siitä Veritaksen asiakaspalveluun marraskuun loppuun mennessä. Muutos tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Lue lisää ilmoitustavoista.

Kuuluuko kokous- tai luentopalkkio ilmoittaa TyEL-vakuutukseen?

Kokouspalkkioita maksetaan yleensä luottamustoimissa työskenteleville. Luottamustoimet eivät yleensä yksityisellä puolella kuulu pakollisen työeläkevakuutuksen piiriin eikä kokouspalkkioita siis ilmoiteta TyEL-vakuutukseen. Jos työntekijä kuitenkin on työsuhteessa yritykseen, jonka luottamustoimessa hän toimii, työntekijän luottamustoimesta saamat palkkiot tulee vakuuttaa samalla kuin työntekijän varsinainen työsuhde. Tällöin luottamustoimipalkkiot ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota eli ne ilmoitetaan TyEL-vakuutukseen.

Yksittäiset luento- ja esitelmäpalkkioita ei yleensä ilmoiteta TyEL-vakuutukseen, kun taas oman työnantajan työsuhteessa maksamat luentopalkkiot ilmoitetaan.

Mikä on vuosilaskelma?

TyEL-vakuutuksen vuosilaskelma on yhteenveto edeltävän vuoden aikana maksetuista ennakkomaksuista ja maksettujen palkkojen perusteella lasketusta lopullisesta TyEL-maksusta.

 

Työnantajan tulee tehdä vuosi-ilmoitus tammikuun loppuun mennessä ja ilmoittaa siinä edeltävänä vuonna TyEL:n piiriin kuuluneille työntekijöille maksamansa palkat. Ohjeita vuosi-ilmoituksen tekoon löydät TyEL-vuosi-ilmoitusoppaastamme. Ilmoitettujen tietojen perusteella eläkevakuutusyhtiö laskee helmi–toukokuussa edellisen vuoden lopullisen TyEL-maksun eli tekee vuosilaskelman.

 

Jos lopullinen maksu on suurempi kuin ennakkomaksut hyvityskorkoineen, erotus veloitetaan työnantajalta. Jos lopullinen TyEL-maksu on pienempi kuin ennakkomaksut, hyvitetään erotus tulevissa ennakkomaksuissa. 

 

Mikäli työnantaja ei ilmoita palkkoja ajoissa tai laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, käytetään vuosilaskennassa arviopalkkoja. Tämän lisäksi peritään laiminlyöntikorotusta. Ensimmäisenä laiminlyöntivuotena maksua korotetaan 10 prosenttia. Jos laiminlyönti toistuu, korotetaan maksua 20–100 prosenttia.

 

Kuukausi-ilmoittajien vuosilaskelma perustuu edellisen vuoden kuukausi-ilmoituksiin sekä niiden perusteella maksettuihin ennakkomaksuihin. Kuukausi-ilmoittajien ei tarvitse tehdä vuosi-ilmoitusta.

Mitä tietoja vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan?

 

Vuosi-ilmoituksella tulee ilmoittaa:

  • työntekijän täydellinen nimi ja henkilötunnus
  • jos henkilötunnusta ei ole, työntekijän syntymäaika ja sukupuoli
  • työntekijän palkka
  • alkaneet ja päättyneet työsuhteet
  • palkattomat poissaolot tietyissä tapauksissa (lue lisää palkattomien poissaolojen ilmoittamisesta täältä)

                     

Jos vakuutus on siirtynyt Veritakseen kesken vuoden, ilmoitetaan palkat siitä lähtien, kun vakuutus on alkanut Veritaksessa. Jos työnantaja on osan vuodesta tehnyt ilmoitukset tilapäisenä työnantajana, ei näitä jo ilmoitettuja palkkoja ilmoiteta uudelleen vuosi-ilmoituksella.

Lisää ohjeita vuosi-ilmoituksen tekoon löydät TyEL-vuosi-ilmoitusoppaastamme.

Miten palkattomat poissaolot ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella?

Jos työntekijä on palkattomalla vapaalla, esimerkiksi lomautettuna, opintovapaalla tai äitiysvapaalla, ilmoitetaan tämä vuosi-ilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, sijoittuuko poissaolo kokonaisuudessaan vuoteen 2016 vai ei.

Jos kyseessä on lyhyt, vuoden 2016 aikana alkanut ja päättynyt palkaton poissaolo, vuoden 2016 kokonaispalkan ilmoitus riittää.

Jos taas palkaton poissaolo on alkanut vuonna 2016, mutta ei vielä päättynyt, pyydämme ilmoittamaan työsuhteen päättymispäiväksi työntekijän viimeisen työssäolopäivän vuonna 2016. Ilmoita myös hänelle vuonna 2016 maksettu palkka. Kun työntekijä myöhemmin palaa töihin palkattomalta vapaalta, ilmoita meille hänen ensimmäinen työskentelypäivänsä vapaan jälkeen. Palkattoman poissaolon kestoa sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Lue lisää TyEL-vuosi-ilmoitusoppaastamme.

Miten satunnaiset ja lyhyet työskentelyjaksot ilmoitetaan vuosi-ilmoituksessa?

Nykyisen TyEL-lainsäädännön mukaan ei enää ole merkitystä sillä, kuinka pitkiä työskentelyjaksot ovat olleet vuoden aikana. Näin ollen useita jaksoja työskennelleen työntekijän työsuhdeaikaa ja palkkaa ilmoitettaessa ilmoitetaan ensimmäisen työsuhteen alkamispäivä ja saman vuoden viimeisen työsuhteen päivämäärä, sekä palkkasumma yhteenlaskettuna koko vuoden ajalta. Lue lisää palkan ilmoittamisesta TyEL-vuosi-ilmoitusoppaastamme.

Mitkä työntekijän ansiot kuuluu ilmoittaa Veritakseen?

TyEL-vakuutukseen ilmoitetaan työntekijän 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien maksettu palkka riippumatta siitä, milloin se on ansaittu. Ansiot vakuutetaan, jos ne ylittävät minimirajan.

Pääsääntönä on, että kaikki työntekijän ennakonpidätyksen alaiset ansiot ilmoitetaan ja niistä maksetaan TyEL-maksut. Niistä myös karttuu työntekijälle eläkettä. Ansiot voivat koostua useasta työsuhteesta samalla työnantajalla saman kuukauden aikana.

Alle ansiorajan jäävät kuukausiansiot työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti. Katso tarkempia tietoja TyEL-palkkaan kuuluvista ansiosta.

Onko irtisanomisajan palkka TyEL-palkkaa?

 

Mikäli irtisanomisaika on enintään kuusi kuukautta, irtisanomisajalta maksettu palkka kuuluu TyEL-palkkaan. Sillä ei ole merkitystä, työskenteleekö työntekijä irtisanomisaikana vai ei.

Jos irtisanomisaika on yli kuusi kuukautta, on yli menevän ajan palkka TYEL-palkkaa, jos työntekijä työskentelee irtisanomisaikana. Jos työntekijä ei työskentele irtisanomisaikana, tältä ajalta maksettu palkka lasketaan vahingonkorvaukseksi, eikä se kuulu TyEL-palkkaan. Mikäli työntekijä irtisanotaan lomautuksen aikana, irtisanomisajan palkka ei ole TyEL-palkkaa. 

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!