Hallitus

Hallitus vastaa siitä, että Veritas Eläkevakuutusta johdetaan ammattitaitoisesti ja terveitä toimintaperiaatteita noudattaen ja että toiminta on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

Hallituksella on työnsä tueksi kaksi valmisteluvaliokuntaa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee syyskokouksessaan hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työnantajien ja vähintään neljäsosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten pohjalta. Vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla tulee olla yhtä monta edustajaa, jotka yhdessä muodostavat vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuukausittaiset hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Vuonna 2012 hallitus kokoontui 11 kertaa.

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa hallintoneuvosto. Vuonna 2012 hallituksen jäsenille maksettiin kaiken kaikkiaan 86 960 euroa kokouspalkkioita. Kokouspalkkioista ei makseta TyEL-maksua.

Yhtiö ei ole tehnyt hallituksen jäseniä koskevia eläkejärjestelyjä. Hallituksen jäsenille ei vuonna 2012 ole myönnetty yhtiön lainoja.

Hallitus vuonna 2012

Kjell Sundström, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kauppat. maist.
Anders Dahlbäck, varapuheenjohtaja, talousjohtaja, kauppat. maist. (AKAVA)
Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja, oik. kand., dipl.ekon. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Stig-Erik Herrgård, toimitusjohtaja, dipl.ekon
Eivor Huldén, yksikönjohtaja, kauppat.lis.
Markus Jussila, toimitusjohtaja, kauppat.maist.
Hannu Louhi, konsernijohtaja, ylioppilas (EK)
Anders Nordman, toimitusjohtaja, kauppat. maist.
Anita Spring, järjestösihteeri, keskikoulu (SAK)
Ralf Sund, asiamies, valtiot. maist. (STTK)
Peter Wetterstein, professori, oik. tri, varatuomari
Johan Åström, asiamies, oik. kand. (EK)

Varajäsenet

Piia Alvesalo, aluepäällikkö, fil. maist. (EK)
Olli Koski, pääekonomisti, valtiot. maist. (SAK)
Jan Nybom, toimitusjohtaja, metsänhoitaja

Lisätietoja hallituksen jäsenistä vuonna 2012 (pdf).

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella oli vuonna 2012 kaksi valmisteluvaliokuntaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevia nimitysasioita sekä nimityksiin liittyviä palkkaetuasioita ja muita työtehtävään liittyviä ehtoja.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita.

Molemmissa valiokunnissa on sama kokoonpano. Vuonna 2012 valiokuntiin kuuluivat Kjell Sundström (puheenjohtaja), talousjohtaja Anders Dahlbäck sekä Johan Åström.