Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Veritas Eläkevakuutuksen hallituksella on ensisijainen vastuu yhtiön sisäisestä valvonnasta riskienhallinta mukaan lukien.

Hallitus vahvistaa vuosittain riskienhallintasuunnitelman, jossa on määritelty yhtiön toiminnan kannalta tärkeimmät riskit. Lisäksi siinä vahvistetaan riskien mittaus-, kontrollointi- ja seurantatavat. Riskit luokitellaan suunnitelmassa vakuutusteknisiin riskeihin, sijoitustoiminnan riskeihin sekä operatiivisiin ja muihin riskeihin.

Lisäksi hallitus vahvistaa vuosittain yhtiön varoja koskevan sijoitussuunnitelman. Yhtiöllä on myös sijoitustoimikunta, jossa käsitellään sijoituksiin ja erityisesti sijoitusriskeihin liittyviä periaatteellisia kysymyksiä. Toimikuntaan kuuluvat toimitusjohtaja sekä yhtiön sijoitus-, talous- ja aktuaaritoimintojen edustajat.  

Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin virallisen tilinpäätöksen riskienhallintaa käsittelevässä osassa.

Myös sisäinen tarkastus on osa yhtiön sisäistä valvontaa. Sen tärkeimpänä tehtävänä on edesauttaa turvaamaan, että yhtiön riskienhallinta-, kontrolli- ja hallintoprosessit ovat tehokkaita ja että ne toimivat asetettujen tavoitteiden ja vahvistettujen toimintamallien mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman, jossa määritellään sisäisen tarkastuksen periaatteet. Veritas Eläkevakuutuksen sisäinen tarkastaja toimii suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa.