Sanasto

Arvostusero
Omaisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon välinen ero.

Asiakashyvitys
TyEL-vakuutuksenottajille jaettava hyvitys, joka huomioidaan vakuutusmaksujen alennuksena.

Eläkevarat
Taseen vastuuvelka + arvostuserot. Eläkevarat kertovat eläkelupausten katteena olevien varojen kokonaismäärän käyvin arvoin.

Hoitokustannusosa
Vakuutusmaksuun sisältyvä osa, joka on tarkoitettu yhtiön liikekulujen kattamiseen.

Katettava vastuuvelka
Katettava vastuuvelka on tilinpäätöksen vastuuvelka, johon on lisätty velat vastuunjakoon ja vakuutuksenottajille.

Kokonaisliikekulut/-hoitokulut
Työeläkevakuutusyhtiön kokonaisliikekuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja. Niitä ovat korvaustoiminnan hoitokulut, työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut, liikekulut, sijoitustoiminnan hoitokulut ja muut kulut.

Lakisääteiset maksut
Lakisääteiset maksut sisältää määrän, jolla eläkelaitos osallistuu Eläketurvakeskuksen toiminnan kustantamiseen, vakuutusvalvontamaksun sekä oikeushallintomaksun, jolla rahoitetaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kustannukset. Lakisääteiset maksut sisältyvät vuodesta 2007 alkaen tuloslaskelman liikekuluihin.

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin = sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa + sijoitusten arvostuserojen muutos.

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin %:na sitoutuneesta pääomasta. Sitoutunut pääoma = sijoitusten markkina-arvo kauden alussa + kuukausittain painotetut kassavirrat. Kassavirta = (ostot - myynnit) + (tuotot - kulut). Tuotto sitoutuneelle pääomalle on siten aika- ja rahapainotettu sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin.

Sijoitustoiminnan tulos
Käypien arvojen mukainen sijoitustoiminnan tulos = sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin - vastuuvelan tuottovaatimus. Sijoitustoiminnan tulos on osa eläkelaitoksen kokonaistulosta ja kertoo sen, paljonko sijoitustoiminnan tuotoista jää käytettäväksi vakavaraisuuden kasvattamiseen ja asiakashyvityksiin.

Tasoitusmäärä
Tasoitusmäärä on vakuutusliikkeen tuloksista kerätty puskuri, jolla varaudutaan niihin vuosiin, jolloin myönnetään keskimääräistä enemmän uusia eläkkeitä.

Toimintapääoma
Toimintapääomalla tarkoitetaan yhtiön käypiin arvoihin arvostettujen varojen ja vastuiden erotusta. Toimintapääoma on tarkoitettu sijoitustoiminnan riskien tasaamiseen.

TyEL
Työntekijän eläkelaki

Vakavaraisuusraja
Vakavaraisuusraja on yhtiön sijoituskannan rakenteen ja vastuuvelan määrän perusteella laskettu suure.

Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutustekninen vastuuvelka on arvio yhtiölle tulevaisuudessa aiheutuvista eläkemenoista siltä osin kuin ne on rahastoitu.

YEL
Yrittäjän eläkelaki