YEL-vakuutuksen ottaminen

Jos on työsuhteessa tai MyEL-vakuutettu, onko otettava YEL?

Vaikka yrittäjä on työsuhteessa ja hänen yritystoimintansa on vain sivutoimista, hänen tulee ottaa YEL-vakuutus, jos hänen yrittäjätoimintansa työpanos yltää vähintään YEL-työtulon alarajaan.

Pääsääntöisesti maatalousyrittäjien eläkelain MyEL:n ja YEL:n mukainen vakuuttaminen määräytyy verotuksen perusteella; jos yritystoimintaa verotetaan maatalouden tulona, se tulee vakuuttaa MyEL:n mukaan, kun taas vastaavasti yritystulona verotettava yritystoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan.

Jos yrittäjä ei nosta palkkaa, pitääkö hänen ottaa YEL?

Yrittäjän velvollisuus ottaa YEL-vakuutus ei riipu siitä, nostaako hän palkkaa yrityksestään vai ei.

Mikäli muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät ja yrittäjä työskentelee yrityksessään vähintään minimityöpanoksen arvoisesti, tulee hänen vakuuttaa itsensä, vaikka ei nostaisi työstään lainkaan palkkaa.

Kuka on yrittäjä YEL-eläkelain mukaan?

Yrittäjällä tarkoitetaan YEL-eläkelaissa Suomessa asuvaa, yli 18-vuotiasta henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta tässä työssään työ- tai virkasuhteessa.

Vakuuttaminen edellyttää työntekoa, pelkkä yrityksen omistaminen ei riitä.

Vakuuttamisen yläikäraja riippuu yrittäjän syntymävuodesta:

  • Syntynyt 1957 tai aikaisemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää 68 vuotta
  • Syntynyt 1958–1961 > vakuutetaan, kunnes täyttää 69 vuotta
  • Syntynyt 1962 tai myöhemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää 70 vuotta

Yrittäjäksi lasketaan yksityinen ammatinharjoittaja ja hänen puolisonsa.

Yksityisen ammatinharjoittajan kanssa samassa taloudessa asuva muu perheenjäsen lasketaan yrittäjäksi, jos hän työskentelee yrityksessä ilman palkkaa.

Yrittäjäksi lasketaan myös avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen äänistä tai osakkeista. Myös välillinen omistus toisen yhtiön kautta otetaan huomioon, jos osakas omistaa toisesta yhtiöstä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia tai heillä on tätä vastaava määräämisvalta.

Yrittäjätoiminnan tulee jatkua yhtäjaksoisesti ainakin neljä kuukautta.

Minkä ajan sisällä YEL-vakuutus on otettava?

YEL-vakuutus on otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa YEL:n alaisen toiminnan aloittamisesta. 

Jos vakuutus otetaan yli kuuden kuukauden päästä yritystoiminnan alkamisesta, tulee yrittäjän maksettavaksi vakuutusmaksujen lisäksi 10 prosentin laiminlyöntikorotus laiminlyöntiajan vakuutusmaksusta.

Minkä ikäisiä yrittäjiä YEL-vakuuttaminen koskee?

YEL-vakuuttaminen koskee yli 18-vuotiaita yrittäjiä.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu siihen saakka, kunnes yrittäjä saavuttaa vakuuttamisen yläikärajan. 

Vakuuttamisen yläikäraja puolestaan riippuu yrittäjän syntymävuodesta:

  • Syntynyt 1957 tai aikaisemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää 68 vuotta
  • Syntynyt 1958–1961 > vakuutetaan, kunnes täyttää 69 vuotta
  • Syntynyt 1962 tai myöhemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää 70 vuotta

Mitä tapahtuu, jos yrittäjä ei hoida vakuuttamisvelvollisuuttaan?

Eläketurvakeskus (ETK) valvoo yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden toteutumista.

Mikäli ETK huomaa, että vakuuttamisvelvollisuuden piiriin todennäköisesti kuuluva yrittäjä ei ole ottanut YEL-vakuutusta, ETK kehottaa yrittäjää ottamaan YEL-vakuutuksen.

Viime kädessä ETK voi ottaa YEL-vakuutuksen yrittäjän puolesta.

Mitä tarkoittaa vapaaehtoinen YEL?

YEL on vapaaehtoinen, jos yrittäjä haluaa vakuuttaa itsensä, vaikka hänen YEL-työtulonsa (työpanoksensa) on alle laissa säädetyn minimirajan, mutta muut edellytykset täyttyvät.

YEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisesti myös, jos on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Vapaaehtoisesta YEL-vakuutuksesta karttuu eläkettä samojen sääntöjen mukaisesti kuin pakollisesta YEL-vakuutuksestakin.

Vapaaehtoista YEL-vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan vakuutuksen hakemispäivänä. 

Miten vakuutetaan yrittäjän yrityksessä työskentelevä puoliso?

Yksityisen ammatinharjoittajan yrityksessä työskentelevä puoliso on YEL-vakuuttamisvelvollinen.

Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen äänistä tai osakkeista vakuutetaan YEL:n mukaan. 

Puolisoiksi katsotaan aviopuolisot, samassa taloudessa asuvat avopuolisot sukupuoleen katsomatta sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolet. 

Miten voin siirtää YEL-vakuutukseni Veritakseen?

 YEL- vakuutuksen voi irtisanoa maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä.

Vakuutus siirtyy meille kolmen kuukauden päästä irtisanomisesta eli esim. 30.6. irtisanottu vakuutus alkaa Veritaksessa 1.10.

Vanha vakuutus irtisanotaan toimittamalla meille siirtohakemus. Vakuutuksen on oltava ollut voimassa vähintään vuoden edellisessä yhtiössä ennen kuin sen voi siirtää.

Me hoidamme vakuutuksen irtisanomisen edelliseen yhtiöön siirtohakemuksen saatuamme.

 Siirry sähköiseen YEL-siirtohakemukseen.

Voiko YEL-vakuutuksen ottaa takautuvasti?

YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle kalenterivuodelle.

Jos vakuutus otetaan yli kuuden kuukauden päästä yritystoiminnan alkamisesta, tulee yrittäjän maksettavaksi vakuutusmaksujen lisäksi 10 prosentin laiminlyöntikorotus laiminlyöntiajan vakuutusmaksusta.

Vaikka YEL maksaa kaikkialla saman verran, ei ole yhdentekevää, mistä sen hankit. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua. Tervetuloa asiakkaaksemme!