Eläkeasiain neuvottelukunta

Eläkeasiain neuvottelukunta valvoo yhtiön eläkepäätösten ratkaisulinjaa. Neuvottelukunta käy läpi mm. työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutuspäätöksiä sekä valitusasteiden ratkaisuja. Tässä tehtävässä neuvottelukunta on osa Veritas Eläkevakuutuksen palvelujen laadun valvontaa.

Työkyvyttömyyseläkkeille aiempaa useammin hylkäävä päätös

Eläketurvakeskuksen vuonna 2012 julkaiseman tutkimuksen mukaan työkyvyttömyyseläkehakemuksia hylätään Suomessa yhä useammin. Suuntaus on jatkunut koko 2000-luvun ja eikä sille löydy yhtä yksittäistä selittävää tekijää. Hylkäävää päätöstä näyttäisi ennustavan terveydellisten syitten lisäksi rikkonainen työura.

Eläkkeiden hylkäysprosentit ovat olleet hienoisessa kasvussa myös Veritaksessa, eikä Veritaksen ratkaisulinja poikkea alan linjasta.

Avoimuutta eläkepäätöksiin

Vuonna 2012 julkisuudessa keskusteltiin myös vakuutuslääkärijärjestelmästä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi syksyllä 2012 toimenpideohjelman, jolla järjestelmän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kehitetään. Tämä on tärkeää etenkin niiden eläkkeenhakijoiden kannalta, jotka hakevat työkyvyttömyyseläkettä. Toimenpideohjelman mukaan eläkkeenhakijan asemaa parannetaan mm. laadukkaammilla päätösten perusteluilla ja tiivistämällä hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin yhteistyötä. Myös lääkärien koulutusta on tarkoitus kehittää.

Kuntoutuksella lisävuosia työuraan

Avoimuuttakin tärkeämpää olisi kuitenkin keskittää huomiota työkyvyn heikkenemisen alkumetreille, jolloin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen tarvetta saataisiin vähennettyä. Oikea-aikaisella kuntoutuksella on Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan merkittävä vaikutus työurien pidentämisessä.

Veritas vastaanottaa n. 120 ammatillisen kuntoutuksen hakemusta vuosittain. Valtaosa, 82 prosenttia, kuntoutuksista myös myönnetään. Myöntämiseen vaikuttavat mahdollinen työkyvyttömyyden uhka lähivuosina sekä riittävä työeläkkeen kertyminen.

Vuonna 2012 Veritaksessa ammatillinen kuntoutus myönnettiin 84 henkilölle.  Päättyneen ammatillisen kuntoutuksen jälkeen lähes 80 prosenttia hakijoista voi työllistyä terveydentilarajoitteistaan huolimatta. Mikäli ammatillinen kuntoutus on käynnistynyt vasta kuntoutustukijakson jälkeen, on onnistumisprosentti huomattavasti eli noin 20 prosenttiyksikköä matalampi.

Eläkeasiain neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2012

Eläkeasiain neuvottelukunta koostuu kahdesta Veritas Eläkevakuutuksen edustajasta sekä työmarkkinajärjestöjen edustajista. Esittelijöinä toimivat Veritas Eläkevakuutuksen asiantuntijat, joita asiantuntijalääkärit tukevat lääketieteellisissä kysymyksissä.

Veritas Eläkevakuutuksen hallitus valitsee jäsenet neuvottelukuntaan vuosittain.

Vuonna 2012 neuvottelukunnan jäseniä olivat:
Stefan Strandberg, puheenjohtaja (Veritas Eläkevakuutus, johtaja)
Kaisa Forsström (Veritas Eläkevakuutus, yhtiölakimies)
Piia Alvesalo, aluepäällikkö (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Anders Dahlbäck, talousjohtaja (AKAVA)
Jörgen Grandell, johtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Mikaela Luoma, kanslisti (SAK)
Anita Spring, järjestösihteeri (SAK)
Ralf Sund, asiamies (STTK)

Eläkeasiain neuvottelukunnan asiantuntijat vuonna 2012

Reijo Grönfors, ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Kristiina Kallio-Soukainen, LL, psykiatrian erikoislääkäri
Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri
Anna-Kaarina Ounaslehto, LL, keuhkotautien ja allergologian erikoislääkäri
Riitta Merilahti-Palo, LKT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Finn Nykvist, LKT, fysiatrian erikoislääkäri
Tiina Laine, sihteeri, asiantunteva esittelijä (Veritas Eläkevakuutus, lakimies)

Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2012 kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Elokuussa neuvottelukunta tutustui Heurekassa pidettyyn 20X0 – Matka tulevaisuuteen näyttelyyn, joka juhlisti työntekijän eläkelain 50-vuotista taivalta.